ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช.2556 (อ่าน 2302 ครั้ง) เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2556 9:54 [171.4.111.141IP Lookup , 12 พฤษภาคม 2556, 9:54:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

pongsakbooks
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 5/2/2556

1.    พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบันแก้ไข
    เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด

    ก.  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550    ข.  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
    ค.    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552    ง.    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
    ตอบ    ง.  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
2.    พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
    ก.    ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ข.    ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ค.    7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ง.    15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ตอบ    ข.  ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
              มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
    ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3.    “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”  หมายความถึงบุคคลใด
    ก.    นายกรัฐมนตรี    ข.    รัฐมนตรี
    ค.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
              “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”  หมายความว่า
             (1)  นายกรัฐมนตรี
             (2)  รัฐมนตรี
             (3)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
             (4)  สมาชิกวุฒิสภา
             (5)  ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
             (6)  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
             (7)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
             (8)  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
             (9)  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้หรืองบประมาณ
    ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดโดยประกาศใน
    ราชกิจจานุเบกษา
4.    การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่น
    เมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับ
    ตำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ หมายความถึงข้อใด
    ก.    ทุจริตต่อหน้าที่    ข.    ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ    
    ค.    ร่ำรวยผิดปกติ    ง.    ทุจริตต่อหน้าที่
    ตอบ    ข.  ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
               “ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”  หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการ
    ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
    บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
    หรือหนี้สินลดลงผิดปกติ
5.    หมวด 1 ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
    เรื่องใด
ก.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข.    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค.    การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ง.    การไต่สวนข้อเท็จจริง
    ตอบ    ก.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าอะไร
    ก.    คณะกรรมการ ป.ป.ช.    ข.    คณะกรรมการ ปปช.
    ค.    คณะกรรมการ คปช.    ง.    คณะกรรมการ คกช.
    ตอบ    ก.  คณะกรรมการ ป.ป.ช.
                มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า
    “คณะกรรมการ ป.ป.ช.”  ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก
    แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
7.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
    ก.    ห้าคน    ข.    หกคน
    ค.    เจ็ดคน    ง.    แปดคน
    ตอบ    ง.  แปดคน
                มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า
    “คณะกรรมการ ป.ป.ช.”  ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก
    แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
8.    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น
    พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำและยินยอมของผู้ใด
    ก.    วุฒิสภา    ข.    รัฐสภา
    ค.    คณะรัฐมนตรี    ง.    นายกรัฐมนตรี
    ตอบ    ก.  วุฒิสภา
                คำอธิบายดังข้อข้างต้น
9.    ประธานวุฒิสภา จัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนกี่คน
    ก.    สิบคน    ข.    สิบสองคน
    ค.    สิบสามคน    ง.    สิบห้าคน    
    ตอบ    ง.  สิบห้าคน
                มาตรา 7 การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
              (1)  ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย
    ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
    ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก
    เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน และให้คณะกรรมการ
    สรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบแปดคนเสนอต่อประธานวุฒิสภา
    โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
    ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    สามในสี่ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
10.    ข้อใดเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการ
    ก.    ประธานศาลฎีกา    ข.    ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
    ค.    ประธานศาลปกครองสูงสุด    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
                คำอธิบายดังข้อข้างต้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน  ป.ป.ช

แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบเก่า สำนักงาน ป.ป.ช.
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี  
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบงานสารบรรณ  ราคา 679 บาท

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


pongsakbooks
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 12 พฤษภาคม 2556 9:58 [171.4.111.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบ
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 127 อัตรา ตั้งแต่ 17 – 23 พฤษภาคม 2556

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และหน่วยที่เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 65 อัตรา
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 29 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 31 อัตรา
2. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่วนกลาง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2528 4907
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประจำจังหวัด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (ตามรายละเอียดในประกาศ)
3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก เงื่อนไขการสมัคร หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
คลิกอ่านเพิ่มเิติม ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์


รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<< 
----------------------------------------------------------------------------------
 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน  ป.ป.ช
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบเก่า สำนักงาน ป.ป.ช.
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี  
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบงานสารบรรณ  ราคา 679 บาท
http://www.facebook.com/sobtidsure.netบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชน  attachment pongsakbooks 121
TopicIcon แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  attachment pongsakbooks 21
TopicIcon แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ  attachment pongsakbooks 13
TopicIcon แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  attachment pongsakbooks 27
TopicIcon แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  attachment pongsakbooks 70
TopicIcon แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง  attachment pongsakbooks 81
TopicIcon แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) 2558  attachment pongsakbooks 87
TopicIcon แนวข้อสอบผู้บังคับหมู่พลขับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  attachment pongsakbooks 151
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  attachment pongsakbooks 119
TopicIcon แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย  attachment pongsakbooks 108
TopicIcon แนวข้อสอบนายสิบตำรวจกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  attachment pongsakbooks 530
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ สทศ. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  attachment pongsakbooks 137
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ  attachment pongsakbooks 161
TopicIcon จำหน่ายเสื้อตามแบบอาเซียน  attachment pongsakbooks 119
TopicIcon แนวข้อสอบตำรวจนายสิบชั้นประทวน ตชด.  attachment pongsakbooks 228
TopicIcon แนวข้อสอบนายสิบตำรวจกลุ่มสายงานธุรการ  attachment pongsakbooks 149
TopicIcon แนวข้อสอบนายสิบตำรวจกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  attachment pongsakbooks 114
TopicIcon สอบนายสิบตำรวจ  attachment pongsakbooks 163
TopicIcon แนวข้อสอบตำรวจ รองสารวัตรทำหน้าที่อาจารย์  attachment pongsakbooks 114
TopicIcon แนวข้อสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  attachment pongsakbooks 113
TopicIcon แนวข้อสอบกรมจัดหางาน  attachment pongsakbooks 334
TopicIcon แนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก  attachment pongsakbooks 314
TopicIcon หนังสือ+VCD นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ  attachment pongsakbooks 520
TopicIcon ชุดติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)  attachment pongsakbooks 197
TopicIcon ชุด DVD ติวเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ  attachment pongsakbooks 288หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th