จ๊ะ...จ๋า...ไขปัญหาที่พบบ่อยผู้เขียน หัวข้อ: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (อ่าน 8236 ครั้ง) เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556 15:03 [115.31.153.219IP Lookup , 10 มิถุนายน 2556, 15:03:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 มิถุนายน 2556 11:27)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

saranybo11
คุณมี Ranking อันดับที่ 55
Exp: 55
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 6/6/2556

                                             ปัญหาที่พบบ่อย...
                          ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                    

                                      Q                                                                  A                                    
 1. กรณีเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล
    เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนและผอ.โรงเรียนต้อง
    ลงทะเบียนหรือไม่ หรือว่าใช้รหัสเดียวกับเทศบาล
     1.1 ถ้าโรงเรียนได้รับมอบอำนาจจากเทศบาลให้ดำเนินการ
         จัดซื้อจัดจ้างฯ ตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
         พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียนก็จะต้องลงทะเบียน
         ในระบบ e-GP ด้วย แต่หากเทศบาลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
         ให้แก้โรงเรียน โรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP
     
    
1.2 หากต้องลงทะเบียนในขั้นตอนการลงทะเบียน ประเภทหน่วยงาน
           ภาครัฐ เลือก ส่วนราชการ ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ
           เลือก ส่วนราชการประเภทสถานศึกษา รหัส/ชื่อหน่วยงาน
           กดแว่นขยาย  เลือกค้นหาจากชื่อโรงเรียน...  เลือกจังหวัด...
           กดค้นหา  เมื่อระบบแสดงรหัสและชื่อโรงเรียน ให้คลิกที่ชื่อดังกล่าว
           จากนั้นระบบจะนำข้อมูลมาแสดงที่หน้าจอลงทะเบียนให้อัตโนมัติ
           กรณีระบบระบุสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่เดียวกับหน่วยงานนั้น
          ถูกต้องแล้ว
 
 

 2. กรณีต้องการเปลี่ยนวันที่ที่เคาะราคาเนื่องจากเลยวัน
     เคาะราคาแล้ว ต้องทำอย่างไร
      2. ถ้าหน่วยงานยังไม่ดำเนินการ ลูกบอลที่ 10 (นัดหมายเสนอราคา)
          หน่วยงาน สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เสนอราคาได้เอง จากเมนู
          เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง โดยเลือกเงื่อนไข
          เปลี่ยนแปลงเฉพาะ สถานที่ วันและเวลาเสนอราคา
   

 3. ถ้าหน่วยงานประกาศสอบราคาซื้อ แต่ไม่ลงประกาศ
    ใน e-GP จะมีความผิดหรือไม่
      3. ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 78
          ลงวันที่ 12 เม.ย. 2553 เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
          ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e -Government Procurement)
          ข้อ 2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
          ภาครัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดจัดจ้างด้วย
          วิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
          อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
          เว็บไซต์ของหน่วยงาน
          ข้อ 3 ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานในระบบ e - GP ระยะที่ 1
          ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป้นต้นไป
      
       
 

 
 4. กรณีกรอกข้อมูลรายการพิจารณาผิดจะแก้ไขได้หรือไม่
     (ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนจะประกาศผู้ชนะการเสนอ
       ราคาแล้ว)
      4. ข้อมูลรายการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนสร้างโครงการ ถ้าหัวหน้าอนุมัติ
         โครงการแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อหน่วยงานได้จัดทำโครงการ
          มาถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แนวทางแก้ไข
          คือ ให้ไปแก้ไขรายการพิจารณาในขั้นตอน Template
 

 
 5.กรณีต้องการแก้ไขชื่อโครงการจะต้องทำอย่างไร    5.1 กรณีที่ได้มีการประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์แล้ว  จะไม่สามารถแก้ไข
         ประกาศเชิญชวนได้ ให้ไปจัดทำเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โดย
         แก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง
   5.2  ทำหนังสือแจ้งให้กรมบัญชีกลางแก้ไขชื่อโครงการในระบบ
          ให้ถูกต้องต่อไป
 

 
 6. กรณีได้ผู้สอบราคาแล้วแต่ไม่มาทำสัญญาภายใน
    เวลาที่กำหนด หน่วยงานจึงเรียกผู้เสนอราคารองลงมา
    ให้มาทำสัญญา  ในระบบจะบันทึกอย่างไร เมื่อมีการ
    เปลี่ยนแปลงผู้เสนอราคารายใหม่
      6. ให้ไปจัดทำเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการสอบราคา แล้วลูกบอลข้อมูลสาระ
          สำคัญในสัญญาก็จะดำเนินการต่อได้
 

 
 7. โครงการที่มีการบันทึกลูกบอลครบถ้วนแล้ว จะหายไป
     จากระบบ หากหน่วยงานต้องการพิมพ์โครงการดังกล่าว
     เพื่อเก็บเข้าเรื่องไว้  สามารถเรียกดูได้จากที่ใด
   
      7.1 เมื่อหัวหน้าอนุมัติขั้นตอนข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแล้ว ข้อมูลจะ
           หายไปจากหน้าจอ  เนื่อจากโครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
           ถ้าจะเข้าไปที่โครงการดังกล่าว  ให้เข้าเมนูเข้าสู่โครงการ และ
           บันทึกเลขที่โครงการ ถ้าจำเลขที่โครงการไม่ได้ ให้เข้าเมนูรายงาน
           เพื่อดูเลขที่โครงการจากรายงาน
      7.2  เข้าเมนู รายงาน เลือกรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            ระบบจะแสดงหน้าจอเงื่อนไขการออกรายงาน ให้กดปุุ่มค้นหา
            ตรวจสอบเลขที่โครงการที่ต้องการ
    
 

 
 8. การจัดทำโครงการโดยวิธีพิจารณาเป็นราคารวม แต่ใน
    โครงการมีหลายรายการ เช่น ปรับปรุงรั้ว  ปรับพื้นถนน
    จะต้องบันทึกรายการพิจารณา จำนวน และหน่วยอย่างไร
       8.  ให้พิจารณาว่า โครงการนั้นต้องการผู้ชนะกี่ราย  เพราะการเลือกราคา
            รวมหรือราคาต่อรายการนั้น จะสัมพันธ์กับการจัดทำผู้ขนะการเสนอ
            ราคา เพราะถ้าเลือกราคารวม จะมีผู้ชนะได้ 1 ราย ถ้าเลือกราคาต่อ
            รายการจะมีผุ้ขนะได้มากกว่า 1 ราย
 

 
 9. กรณีบันทึกเงินงบประมาณผิดมีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
   
       9.  ให้หน่วยงานทำหนังสือภายนอกและให้หัวหน้าสำนักงานเซ็นรับรอง
            พร้อมทั้งแจ้งเลขที่โครงการและเหตุผลที่ต้องการขอแก้ไข
 

 
 10. กรณีต้องการยกเลิกโครงการ  เนื่องจากเลือกประเภท
      โครงการผิด และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้อนุมัติ
      โครงการแล้ว ต้องทำอย่างไร
       10.  หน่วยงานสามารถยกเลิกโครงการได้เอง  การยกเลิกโครงการ
              มีขั้นตอน 1. เข้าหัวข้อระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลือกจัดทำโครงการ 
              แล้วเลือกยกเลิกโครงการ
                           2. คลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข ของโครงการที่ต้องการยกเลิก
                           3. บันทึก เหตุผลในการยกเลิก  เสนอหัวหน้าอนุมัติ
                           4.  หัวหน้าพิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้กำหนดไว้เฉพาะเจ้าของบอร์ดเท่านั้น ถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon บำเหน็จบำนาญ saranybo11 2591
TopicIcon ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) saranybo11 8236
TopicIcon GFMIS saranybo11 2133
TopicIcon พัสดุ saranybo11 1330
TopicIcon ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ saranybo11 2165
TopicIcon ค่ารักษาพยาบาล saranybo11 4211
TopicIcon ค่าเช่าบ้าน saranybo11 1938

"สำนักงานเป็นมิตร มีจิตบริการ"

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1
ถ.ศูนย์ราชการ  ต.ในเมือง
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-246675
โทรสาร 043-244378
E-mail : kkn@cgd.go.th
เว็บไซต์
http://klang.cgd.go.th/kkn/หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที