Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์
 จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [แม่นมากสอบตำรวจ ม.6] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ (อ่าน 792 ครั้ง) เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556 5:48 [171.7.67.93IP Lookup , 4 กรกฎาคม 2556, 5:48:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2556 7:18)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 190
Exp: 190
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[แม่นมากสอบตำรวจ ม.6] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 6


แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
[แม่นมาก!!] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 6
ข้อสอบ ตำรวจ ปี 56,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ ม.6,ข้อสอบตำรวจอำนนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
1.  ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา
ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
ข. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสำคัญ
ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
 
ตอบ ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
4. การเตือนเรื่องที่ค้าง
5. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
6. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
 
2. ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. หนังสือประทับตรา                        ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก                            ง. หนังสือสั่งการ
 
ตอบ ข. หนังสือภายใน
หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก
หนังสือประทับตราใช้กระดาษบันทึก
หนังสือสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ
 
3. "หนังสือสั่งการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ                                     ข. 2 ชนิด, คำสั่ง ข้อบังคับ
ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ                    ง. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ และกฎ
 
ตอบ ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
 
4. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือสั่งการประเภทใด
ก. คำสั่ง                              ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                          ง. กฎ
ตอบ ก. คำสั่ง
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
 
5. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                                    ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                                ง. กฎ
 
ตอบ ข. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 17 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
6. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                                       ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                                   ง. กฎ
 
ตอบ ค. ข้อบังคับ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
7. หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์
ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว
ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
 
ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
8. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่าหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. ประกาศ                         ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว                               ง. ประชาสัมพันธ์
 
ตอบ ก. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
9. ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกำหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคำว่า "ประกาศ" เป็นคำใด
ก. คำสั่ง                                       ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ                      ง. แถลงการณ์
ตอบ ข. แจ้งความ
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
10. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. คำสั่ง                                            ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ                           ง. แถลงการณ์ 
 
ตอบ ง. แถลงการณ์
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 ปวช. ใหม่ ปี 56 (NVT)
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
 
ต้องการดูตัวอย่าง แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 ปี 2556 เพิ่ม !!
 
ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6,ตำรวจสายอำนวยการ,ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,ตำรวจ วุฒิ ม6,แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม 6,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม,แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม

 
Attachment: index.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ หลักสูตรการสอบ 2557 "บาลานซ์  attachment sheetram 1105
TopicIcon ติวเข้มข้อสอบนายสิบตำรวจ 57 สายอำนวยการและสนับสนุน รวมข้อสอบ 1200 ข้อ (KRK)  attachment sheetram 463
TopicIcon คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ปรับปรุงล่าสุดประกอบด้วยแนวข้อสอบล่าสุด (อ.เป้ ชลทธิ์)  attachment sheetram 766
TopicIcon ติวเข้มข้อสอบนายสิบตำรวจ 57 สายป้องกันและปราบปราม รวมข้อสอบ 1200 ข้อ (KRK)  attachment sheetram 554
TopicIcon เก็งข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม วุฒิ ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์ เล่มเดียวครบ (BP)  attachment sheetram 390
TopicIcon เจาะข้อสอบ 1700 ข้อ นายสิบตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ วุฒิม.6 ; ปวช :หรือเทียบเท่า รวมข้อสอบ 10 พ.ศ.  attachment sheetram 505
TopicIcon เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบเก่า นายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน (วุฒิ ม.6/ปวช.ชาย-หญิง) เล่ม 2  attachment sheetram 808
TopicIcon รวมข้อสอบ 1000ข้อ นายสิบตำรวจบุคคลภายนอกสายอำนวยการ ใหม่ล่าสุดปี2557 (NV)  attachment sheetram 580
TopicIcon นายสิบตำรวจบุคคลภายนอกสายปราบปราม ข้อสอบ500ข้ออธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี57 (NV)  attachment sheetram 318
TopicIcon นายสิบตำรวจบุคคลภายนอกสายปราบปราม ข้อสอบ100ข้ออธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อ ล่าสุดปี57 (NV)  attachment sheetram 248
TopicIcon เจาะข้อสอบ 1,600 ข้อ นายสิบตำรวจสายป้องกันปราบปราม วุฒิ ม.6/ปวช. ใหม่ล่าสุดปี 2557 (ติวเตอร์เดียว)  attachment sheetram 284
TopicIcon เจาะข้อสอบ1800ข้อ นายสิบตำรวจชั้นประทวนสายปราบปราม วุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า แนวข้อสอบกว่า 10 พ.ศ.  attachment sheetram 419
TopicIcon [BEST!!] แจกฟรี ข้อสอบเก่า ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ 6 สายปราบปราม สอบนายสิบตำรวจ พร้อมเฉลย ปี 2556 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6  attachment sheetram 5538
TopicIcon คอร์สติวทางไปรษณีย์ ข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกวุฒิ ป.ตรี สายอำนวยการ รวมทั้งภาค ก. และภาค ข. เป็นทั้งสอนสรุปเนื้อหา พร้อมยกตัวอย่างข้อสอบอธิ  attachment sheetram 1605
TopicIcon NEW!!ออกเเล้วE-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 ปวช. ใหม่ ปี 2556 (NVT)  attachment sheetram 657
TopicIcon [แม่นมากสอบตำรวจ ม.6] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ  attachment sheetram 792
TopicIcon NEW!!สุดยอดข้อสอบคู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ตม.)(SP)ล่าสุด  attachment sheetram 959
TopicIcon NEW!!สุดยอดสรุป+ข้อสอบล่าสุด ตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (SP) 2556  attachment sheetram 928

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2016 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที