รวมข้อสอบ1,050 ข้ออธิบายคำตอบ (ภาค ก.) ระดับ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ.ชวิศ)


Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์ จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4 (อ่าน 23574 ครั้ง) เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556 9:49 [124.122.173.221IP Lookup , 4 กรกฎาคม 2556, 9:49:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,ข้อสอบ ภาค ก ส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 56,สอบ ภาค ข ท้องถิ่น,ภาค ก ท้องถิ่น ,ข้อสอบ ภาค ก อบ ต,สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,เตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,คู่มือ เตรียม สอบ ภาค ก,สอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
[ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่น 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4 ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,รวม ติวข้อสอบท้องถิ่น,ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 2556,ข้อสอบเทศบาล,ข้อสอบ อบต,ข้อสอบ อบจ
แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
1. สมัยประชุมสามัญมีกำหนดขึ้นภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                          ข. 30 วัน
ค. 45 วัน                          ง. 60 วัน
 
ตอบ ค. 45 วัน คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
2. กรณีมีเหตุจำเป็น ประธานสภาสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไม่เกินกี่วัน
ก. 15 วัน                               ข. 30 วัน
ค. 45 วัน                               ง. 60 วัน
 
ตอบ ก. 15 วัน
 
3. ผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดสมัยประชุมคือใคร
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด           ข. นายกเทศมนตรี
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                     ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 24 ภายใต้บังคับมาตรา 22 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม
 
4. จากข้อข้างต้น ในกรณีไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้ผู้ใดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการ
ประชุม
ก. นายกรัฐมนตรี                            ข. รัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                     ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
5. ผู้ใดสามารถเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด           ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 25 เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
 
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสมัยวิสามัญ
ก. ให้มีกำหนดเจ็ดวัน
ข. ขยายเวลาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยเสียงสองในสาม
ค. ถ้าต้องการขยายออกไปได้ไม่เกินเจ็ดวัน
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
ตอบ ข. ขยายเวลาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยเสียงสองในสาม
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
7. ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด
ก. กระทรวงกลาโหม                    ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม                     ง. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 
ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 26 ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
8. ในการประชุมลับของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ย่อมมีได้เมื่อจำนวนสมาชิกร้องขอมาไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3                 ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3                  ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 
ตอบ ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 30 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ
 
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามด้วยเหตุผลใด
ก. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ                ข. เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการส่วนกลาง
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามเมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย
 
10. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข. กฎหมายเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(3) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม !!
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ราคา 249 บาท
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
ทัข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช ปวส ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.ตรี ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.โทแน
 ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น พร้อม เฉลย,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,ข้อสอบ ภาค ก ส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 56,สอบ ภาค ข ท้องถิ่น,ภาค ก ท้องถิ่น ,ข้อสอบ ภาค ก อบ ต,สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,เตรียม สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คู่มือ เตรียม สอบ ภาค ก,สอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,แนว ข้อสอบ ก ท้องถิ่น,ข้อสอบ ท้องถิ่น 2555,ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2556,แนวข้อสอบท้องถิ่น 55,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2555,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56,คลัง ข้อสอบ อบ ต,สอบท้องถิ่น,สอบท้องถิ่น 55,สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,สอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ,สอบท้องถิ่น ภาค ก

 
Attachment: index_3.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ((เด็จจริง))ตรงที่สุดข้อสอบกว่า1.800ข้อ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3 ปี 57(ติวเตอร์เสก)  attachment sheetram 704
TopicIcon BIG ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบเทศบาล ข้อสอบ อบต. ชุด 5  attachment sheetram 1068
TopicIcon แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ระดับ 3 ชุด 6  attachment sheetram 4912
TopicIcon [[new!!รวมข้อสอบ]]1,050 ข้ออธิบายคำตอบ (ภาค ก.) ระดับ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ.ชวิศ)  attachment sheetram 1630
TopicIcon ออกแล้วล่าสุด สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ติวเตอร์หมู)  attachment sheetram 1316
TopicIcon NEW!!goodสุดๆๆคู่มือสอบ ทุกระดับ ภาค ก ปี 56 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.สมพร)  attachment sheetram 750
TopicIcon [Free!!] แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 56 ใหม่ล่าสุด แจกให้  attachment sheetram 5508
TopicIcon ((WoW)) แจกฟรี ข้อสอบกรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข พร้อมเฉลย ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2556 ให  attachment sheetram 1363
TopicIcon เยี่ยมสุดๆๆ คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาคกฏหมายปฎิบัติราชการ ภาค ก ทุกตำแหน่ง UP DATE ล่าสุด ก.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 789
TopicIcon เด็ดสุดๆๆnew!! คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาคกฏหมาย ภาค ข ทุกตำแหน่ง UP DATE ล่าสุด ส.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 647
TopicIcon ตรงสุดๆๆคู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน บุคลากร ภาค ข ท้องถิ่น UP D  attachment sheetram 684
TopicIcon NEW!!สุดๆๆเเล้ว ข้อสอบล่าสุด คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ ภาค ข ท้องถิ่น UP DAT  attachment sheetram 725
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา ภาค ข ท้องถิ่น UP DATE ล่าสุด ส.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 693
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ภาค ข ท้องถิ่น UP DAT  attachment sheetram 464
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ภาค ข ท้องถิ่น UP DATE ล่าสุด ส.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 747
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น) (สมศักดิ์)  attachment sheetram 814
TopicIcon NEW!!ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)  attachment sheetram 1017
TopicIcon [OH] ฟรี ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ชุดที่ 12  attachment sheetram 1387
TopicIcon เจาะฐาน ข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 1-2-3-4 (ขงเบ้ง) ออกใหม่ล่าสุด  attachment sheetram 1867
TopicIcon กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเเปิดสอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ สอบข้อเขียน 15 ก.ย. 2556  attachment sheetram 4963
TopicIcon [ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2  attachment sheetram 4631
TopicIcon [ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4  attachment sheetram 23574
TopicIcon [ แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 56] แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุดที่ 5  attachment sheetram 8237
TopicIcon NEW!!เยียมสุดๆๆแนวข้อสอบ+คู่มือสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556  attachment sheetram 808
TopicIcon สุดยอดข้อสอบ!! มาเเล้วดีสุดๆๆ คู่มือสอบ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ล่าสุด  attachment sheetram 881

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที