รวมข้อสอบ1,050 ข้ออธิบายคำตอบ (ภาค ก.) ระดับ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ.ชวิศ)


Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์ จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2 (อ่าน 4626 ครั้ง) เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556 10:21 [124.122.173.221IP Lookup , 4 กรกฎาคม 2556, 10:21:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 158
Exp: 158
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2
ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,อยากได้ข้อสอบท้องถิ่น,รวม แนวข้อสอบท้องถิ่น,โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่น สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,เตรียม สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คู่มือ เตรียม สอบ ภาค ก,สอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครอง
[ข้อสอบท้องถิ่น 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2,ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,รวม ติวข้อสอบท้องถิ่น,ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 2556,ข้อสอบเทศบาล,ข้อสอบ อบต,ข้อสอบ อบจ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542      ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552       ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
 
ตอบ ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 
2. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
3. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ง. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 
ตอบ ง. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510
(7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511
(9) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
(10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521
(11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
 
4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น”
ก. เทศบาล                       ข. สุขาภิบาล
ค. กรุงเทพมหานคร           ง. ทุกข้อรวมกัน
 
ตอบ ง. ทุกข้อรวมกัน
"ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
5. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก. บททั่วไป                  ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. การกำกับดูแล           ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ตอบ ก. บททั่วไป
หมวด 1 บททั่วไป
 
6. ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ตอบ ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 
7. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกี่คน
ก. 12 คน               ข. 24 คน
ค. 26 คน               ง. 32 คน
 
ตอบ ข. 24 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
 
8. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่ค
ก. 24 คน             ข. 26 คน
ค. 30 คน             ง. 32 คน
 
ตอบ ค. 30 คน
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
9. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 30 คน             ข. 32 คน
ค. 36 คน             ง. 40 คน
 
ตอบ ค. 36 คน
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
10. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 32 คน           ข. 36 คน
ค. 40 คน           ง. 42 คน
 
ตอบ ง. 42 คน
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม !!
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ราคา 249 บาท
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
ทัข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช ปวส ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.ตรี ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.โทแน
ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,แนวข้อสอบ ก ท้องถิ่น,ข้อสอบ ท้องถิ่น 2555,ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย
,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2556,แนวข้อสอบท้องถิ่น 55,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2555,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56,คลัง ข้อสอบ อบตAttachment: index_3.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ((เด็จจริง))ตรงที่สุดข้อสอบกว่า1.800ข้อ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3 ปี 57(ติวเตอร์เสก)  attachment sheetram 702
TopicIcon BIG ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบเทศบาล ข้อสอบ อบต. ชุด 5  attachment sheetram 1065
TopicIcon แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ระดับ 3 ชุด 6  attachment sheetram 4907
TopicIcon [[new!!รวมข้อสอบ]]1,050 ข้ออธิบายคำตอบ (ภาค ก.) ระดับ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ.ชวิศ)  attachment sheetram 1621
TopicIcon ออกแล้วล่าสุด สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ติวเตอร์หมู)  attachment sheetram 1313
TopicIcon NEW!!goodสุดๆๆคู่มือสอบ ทุกระดับ ภาค ก ปี 56 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.สมพร)  attachment sheetram 747
TopicIcon [Free!!] แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 56 ใหม่ล่าสุด แจกให้  attachment sheetram 5503
TopicIcon ((WoW)) แจกฟรี ข้อสอบกรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข พร้อมเฉลย ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2556 ให  attachment sheetram 1358
TopicIcon เยี่ยมสุดๆๆ คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาคกฏหมายปฎิบัติราชการ ภาค ก ทุกตำแหน่ง UP DATE ล่าสุด ก.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 783
TopicIcon เด็ดสุดๆๆnew!! คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น ภาคกฏหมาย ภาค ข ทุกตำแหน่ง UP DATE ล่าสุด ส.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 644
TopicIcon ตรงสุดๆๆคู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน บุคลากร ภาค ข ท้องถิ่น UP D  attachment sheetram 683
TopicIcon NEW!!สุดๆๆเเล้ว ข้อสอบล่าสุด คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ ภาค ข ท้องถิ่น UP DAT  attachment sheetram 720
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา ภาค ข ท้องถิ่น UP DATE ล่าสุด ส.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 689
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ภาค ข ท้องถิ่น UP DAT  attachment sheetram 461
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ภาค ข ท้องถิ่น UP DATE ล่าสุด ส.ค.2556 (สิงห์พัฒนา)  attachment sheetram 745
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น) (สมศักดิ์)  attachment sheetram 811
TopicIcon NEW!!ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)  attachment sheetram 1016
TopicIcon [OH] ฟรี ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ชุดที่ 12  attachment sheetram 1382
TopicIcon เจาะฐาน ข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 1-2-3-4 (ขงเบ้ง) ออกใหม่ล่าสุด  attachment sheetram 1864
TopicIcon กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเเปิดสอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ สอบข้อเขียน 15 ก.ย. 2556  attachment sheetram 4958
TopicIcon [ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2  attachment sheetram 4626
TopicIcon [ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4  attachment sheetram 23570
TopicIcon [ แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 56] แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุดที่ 5  attachment sheetram 8234
TopicIcon NEW!!เยียมสุดๆๆแนวข้อสอบ+คู่มือสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556  attachment sheetram 807
TopicIcon สุดยอดข้อสอบ!! มาเเล้วดีสุดๆๆ คู่มือสอบ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 ล่าสุด  attachment sheetram 875

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที