Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์
 จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม. จาก SHEETRAM.COM (อ่าน 1396 ครั้ง) เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2556 11:48 [110.168.78.120IP Lookup , 21 กรกฎาคม 2556, 11:48:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 158
Exp: 158
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม. จาก SHEETRAM.COM

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม.  จาก SHEETRAM.COM
ข้อส

ดูรายละเอียด : http://www.sheetram.com/products-p-13-1-35-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ข้อสอบครูผู้ช่วย-ข้อสอบครูสพฐ-ครูสพฐ-ครูกทม-เทศบาล-อ-จีระ.html

ข้อสอบครู กทม,แนวข้อสอบครู กทม,ข้อสอบครู กทม56,สอบครูกรุงเทพมหานคร,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,ข้อสอบ กทม,สอบครู กทม 2556,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครู กทม,สอบครู กทม 2556,สมัครสอบครู กทม

 

   ข้อสอบครู กทม คู่มือสอบบครู กทมแนวข้อสอบครู กทม ข้อสอบครู กทม

คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ  แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม. จาก SHEETRAM.COM
 

1. E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท

สารบัญ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                          
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)           
     เศรษฐกิจพอเพียง                                                               
     สังคม                                                                           
     การเมือง                                                                        
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                 
     วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                 
     ประเพณี                                                                        
     ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                     
     วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                                           
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ                                                   
     พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             
     พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                    
     พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                       
     พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551                                    
     สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                               
     สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครู พ.ศ. 2523                      
     สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546    
ตัวอย่างแนวข้อสอบ  
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 2. E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท
สารบัญ
+ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                               
- วิธีบวก                                                                                                       
- วิธีลบ                                                                                                             
- วิธีคูณ                                                                                                         
- วิธียกกำลัง                                                                                            
- วิธีหาร                                                                                                           
- เงื่อนไขภาษา                                                                                               
2) อุปมาอุปไมย                                                                                             
- ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง                                        
- ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม                                     
- ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                                                                 
- ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน                                         
- ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                                                               
- ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม                                                       
3) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
4) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                     
5) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                             
6) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                      
7) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
- การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                         
- การหาอัตราส่วนและร้อยละ                                                                               
- ดอกเบี้ย                                                                                               
- การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                                                              
- การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ                                                        
- การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                                                            
- การแก้สมการ                                                                                        
- การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์                                                     
- ค่าเฉลี่ย                                                                                                
- การหา ครน. และหรม.                                                                            
- ความสามารถทางด้านเหตุผล                                                                   
- การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                                                               
- การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                                                     
- ตาราง กราฟและแผนภูมิ                                                                         
- แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                            
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                   
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                 
6) ประโยค                                                                                                   
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                      
9) คำเป็นคำตาย                                                                                             
10) คำเชื่อม                                                                                                   
11) การสะกดคำ                                                                                                     
12) การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                                                                  
13) การเรียงประโยค                                                                                        
14) แบบทดสอบการเรียงข้อความและเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา               
15) บทความสั้น                                                                                                     
16) บทความยาว                                                                                                    
17) แนวข้อสอบภาษาไทย   
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
3. คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรอบรู้ ราคา 280 บาท
สารบัญ
นโยบายของรัฐบาล
วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย
กฏหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้อง
     - กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
          - แนวข้อสอบ
     - กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
     - กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
          - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
          - แนวข้อสอบ กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
     - กฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - แนวข้อสอบ
     - กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - แนวข้อสอบ
     - กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
     - แนวข้อสอบ
     จัดทำโดย... สถาบัน The Best Center
 
4. รวมข้อสอบ ภาค ก. 500 ข้ออธิบายคำตอบ ครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 ราคา 169 บาท
สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ 
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ส่วนที่ 1 ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4. กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                                            
 4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 4.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
 4.6 พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  
2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
  ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
1. วินัยและการรักษาวินัย  
2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
5. สมรรถนะวิชาชีพครู
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบครู กทม ครูผู้ช่วย ปี 2556 เพิ่ม !!
 
สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram
สั่งซื้อได้ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080

085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15),ข้อสอบครู กทม,แนวข้อสอบครู กทม,ข้อสอบครู กทม56,สอบครูกรุงเทพมหานคร,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,ข้อสอบ กทม,สอบครู กทม 2556,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครู กทม,สอบครู กทม 2556,สมัครสอบครู กทม
Attachment: resize.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon โจทย์ข้อสอบปรนัย 1,002 ข้อ ภาค ก ความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย) พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด (อ.ชวิศ)  attachment sheetram 77
TopicIcon รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย กศจ.ครั้งที่ 1 (ภาค ก.+ ข. ) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใหม่ล่าสุดปี  attachment sheetram 72
TopicIcon สรุป+ข้อสอบล่าสุด ครูผู้ช่วย กศจ. ภาค ก.ทุกจังหวัด ทุกวิชาเอกต้องสอบ (SP)  attachment sheetram 37
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ.3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (อ.ธนิต)  attachment sheetram 40
TopicIcon รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุด ปี 59 (NV)  attachment sheetram 24
TopicIcon สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ความรอบรู้ ภาค ก. ครูผู้ช่วย (สพฐ.) ปี 59 (KY)  attachment sheetram 38
TopicIcon ชุดเจาะข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)  attachment sheetram 84
TopicIcon สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ (เล่มเดียวครบ) ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)  attachment sheetram 103
TopicIcon สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ ความรอบรู้ ภาค ก. ครูผู้ช่วย (สพฐ.) ประจำปี 58 (KY)  attachment sheetram 113
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (TBC)  attachment sheetram 90
TopicIcon เจาะข้อสอบ ครูผู้ช่วย พิชิต วิชาความรอบรู้ (TD)  attachment sheetram 133
TopicIcon รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมภาค ก. และภาค ข. ฉบับสมบูรณ์ (HE)  attachment sheetram 146
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558-59 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)  attachment sheetram 311
TopicIcon โจทย์ข้อสอบพร้อมอธิบาย 1298 ข้อ วิชาการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ช  attachment sheetram 122
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. สอบครั้งที่ 2 ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งธรรมดา กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!!  attachment sheetram 104
TopicIcon คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ สอบครั้งที่ 2 ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!!  attachment sheetram 128
TopicIcon รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ (ใหม่ล่าสุดปี 58) (NV)  attachment sheetram 169
TopicIcon คูู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์) sheetram 158
TopicIcon ((คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2557))ล่าสุด รวม 4 เล่ม ส่งพัสดุธรรมดา (อ.ดร.จีระงอกศิลป์  attachment sheetram 5673
TopicIcon ((คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2557))ล่าสุด รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)  attachment sheetram 738
TopicIcon NEW!!ที่สุดของที่สุด รวมข้อสอบ(ภาค ก.) 1,009 ข้อ วิชาความรอบรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่  attachment sheetram 629
TopicIcon NEW!! ((เก็งข้อสอบ)) แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ครูผู้ข่วย กรุงเทพมหารนคร ครู กทม กรุงเทพมหานคร พร้อมอธิบายคำตอบ ปี 2556 ข้อสอบครู กท  attachment sheetram 1349
TopicIcon เจ็งสุดๆๆ คู่มือ+ข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย รวมภาค 2+3 ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย (TBC)  attachment sheetram 753
TopicIcon ที่สุดของที่สุด คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม. (SP)  attachment sheetram 507
TopicIcon NEW!!(ด่วนๆๆ)รวมข้อสอบ1,050 ข้อ ภาค ก.อบจ.เทศบาล อบต.ระดับ 3 หรือครูผู้ช่วย (อ.ชวิศ) ล่าสุด  attachment sheetram 439หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที