Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์
 จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [ฟรี แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย] ข้อสอบครู กทม คู่มือสอบ ข้อสอบครู กทม ปี 56 ชุดที่ 2 (อ่าน 1152 ครั้ง) เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2556 13:09 [110.168.78.120IP Lookup , 21 กรกฎาคม 2556, 13:09:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 164
Exp: 164
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[ฟรี แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย] ข้อสอบครู กทม คู่มือสอบ ข้อสอบครู กทม ปี 56 ชุดที่ 2
ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายความถึงการศึกษาในระดับใด
ก. การศึกษาในระบบ                         ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาอิสระ                              ง. การศึกษาผู้ใหญ่
 
ตอบ  ก. การศึกษาในระบบ
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
2. การศึกษาภาคบังคับ มีจำนวนกี่ปี
ก. 3 ปี                                         ข. 6 ปี
ค. 9 ปี                                         ง. 12 ปี
 
ตอบ  ค. 9 ปี
ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
3. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำสึงถึงสิ่งใด
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม
ค. ความเหมาะสมด้านอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
 
4. การประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างไร
ก. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกปี                          ข. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสองปี
ค. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี                    ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
 
ตอบ ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
5. ข้อใดมีความหมายถึงการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
 
6. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึง
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ข. มาตรฐานวิชาชีพ 
ค.. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี
 
7.  บุคคลใด ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ครู                                       ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. ผู้บริหารการศึกษา                 ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
 
8. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของ คุรุสภา
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต 
ข. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ค. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1)  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
(2)  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(3)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
 
9. ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อย่างน้อยต้องมีการประชุมอย่างไร
ก. เดือนละครั้ง                        ข. สองเดือนครั้ง
ค. สามเดือนครั้ง                      ง. ปีละครั้ง
 
ตอบ ก. เดือนละครั้ง
คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 
10. หากผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในกี่วัน
ก. เจ็ดวัน                                       ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน                                   ง. สี่สิบห้าวัน
 
ตอบ  ค. สามสิบวัน
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
 
ข้อสอบครู กทม ข้อสอบครู กทม 2556 ข้อสอบครู กทม 2556
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบครู กทม ครูผู้ช่วย ปี 2556 เพิ่ม !!
 
ข้อสอบบรรจุครู กทม,ข้อสอบครู กทม 2556,ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูกทม,คลัง ข้อสอบ ครู กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ข้อสอบ ครู ผู้ช่วยเอกสังคม,ข้อสอบบรรจุครู กทม 2556,ข้อสอบครู กทม 2555,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,คู่มือสอบสอบครูกทม,คลังข้อสอบครู กทม,ครู กทม,สมัครสอบครู กทม,เปิดสอบครู กทม

 
Attachment: NVT061.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ.3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (อ.ธนิต)  attachment sheetram 8
TopicIcon รวมข้อสอบ 900 ข้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุด ปี 59 (NV)  attachment sheetram 4
TopicIcon สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ความรอบรู้ ภาค ก. ครูผู้ช่วย (สพฐ.) ปี 59 (KY)  attachment sheetram 4
TopicIcon ชุดเจาะข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)  attachment sheetram 50
TopicIcon สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ (เล่มเดียวครบ) ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)  attachment sheetram 63
TopicIcon สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ ความรอบรู้ ภาค ก. ครูผู้ช่วย (สพฐ.) ประจำปี 58 (KY)  attachment sheetram 70
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (TBC)  attachment sheetram 66
TopicIcon เจาะข้อสอบ ครูผู้ช่วย พิชิต วิชาความรอบรู้ (TD)  attachment sheetram 80
TopicIcon รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมภาค ก. และภาค ข. ฉบับสมบูรณ์ (HE)  attachment sheetram 58
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558-59 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)  attachment sheetram 198
TopicIcon โจทย์ข้อสอบพร้อมอธิบาย 1298 ข้อ วิชาการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ช  attachment sheetram 77
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. สอบครั้งที่ 2 ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งธรรมดา กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!!  attachment sheetram 65
TopicIcon คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ สอบครั้งที่ 2 ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!!  attachment sheetram 80
TopicIcon รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ (ใหม่ล่าสุดปี 58) (NV)  attachment sheetram 138
TopicIcon คูู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์) sheetram 109
TopicIcon ((คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2557))ล่าสุด รวม 4 เล่ม ส่งพัสดุธรรมดา (อ.ดร.จีระงอกศิลป์  attachment sheetram 5530
TopicIcon ((คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2557))ล่าสุด รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)  attachment sheetram 680
TopicIcon NEW!!ที่สุดของที่สุด รวมข้อสอบ(ภาค ก.) 1,009 ข้อ วิชาความรอบรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่  attachment sheetram 583
TopicIcon NEW!! ((เก็งข้อสอบ)) แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ครูผู้ข่วย กรุงเทพมหารนคร ครู กทม กรุงเทพมหานคร พร้อมอธิบายคำตอบ ปี 2556 ข้อสอบครู กท  attachment sheetram 1287
TopicIcon เจ็งสุดๆๆ คู่มือ+ข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย รวมภาค 2+3 ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย (TBC)  attachment sheetram 692
TopicIcon ที่สุดของที่สุด คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม. (SP)  attachment sheetram 467
TopicIcon NEW!!(ด่วนๆๆ)รวมข้อสอบ1,050 ข้อ ภาค ก.อบจ.เทศบาล อบต.ระดับ 3 หรือครูผู้ช่วย (อ.ชวิศ) ล่าสุด  attachment sheetram 399
TopicIcon NEW!!รวมข้อสอบ(ภาค ข.)1,541 ข้อ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย กทม.,อบจ.,เทศบาล,อบต.,สพฐ. ล่าสุด  attachment sheetram 469
TopicIcon [ฟรี] แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย ข้อสอบครู กทม เปิดสอบครู กทม ปี 2556 ชุดที่ 1  attachment sheetram 2238
TopicIcon [ฟรี แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย] ข้อสอบครู กทม คู่มือสอบ ข้อสอบครู กทม ปี 56 ชุดที่ 2  attachment sheetram 1152หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th