Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์
 จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-999-3740
(ในเวลาทำการร้าน 8.30 น. –18.30) Fax:02-5399399 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [ฟรี!! ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย] แนวข้อนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุค (อ่าน 766 ครั้ง) เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 11:38 [124.120.50.86IP Lookup , 29 กรกฎาคม 2556, 11:38:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[ฟรี!! ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย] แนวข้อนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ชุดที่ 1,จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ,ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษษอังกฤษ กระทรวงต่างประเทศ
ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย ปี 2556
1. การบริหารงานบุคคล (PPM) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) แตกต่างกันอย่างไร
(1) PPM เน้นคนเป็นทรัพยากรการผลิต HRM เน้นกระบวนการบริหาร
(2) PPM เน้นกระบวนการบริหาร HRM เน้นคนตั้งแต่เกิดจนตาย
(3) PPM เน้นองค์กรปิด HRM เน้นองค์กรเปิด
(4) PPM เน้นในองค์กรของรัฐ HRM เน้นในองค์การเอกชน
(5) ถูกทุกข้อ
,ข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ
ตอบ  2 ความแตกต่างของการบริหารงานบุคคล (PPM) กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือ PPM จะเน้นกระบวนการบริหารตั้งแต่เริ่มรับคนเข้าสู่องค์การจนถึงออกจากองค์การ หรือเน้นเฉพาะช่วงที่เข้าทำงาน (Work – Life) แต่ HRM นั้นจะเน้นคนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย หรือเป็นการพัฒนาตลอดชีวิต (Long – Life) นั่นเอง
,สมัครสอบกระทรวงต่างประเทศ,สอบนักทรัพยากรบุคคล 
2. แนวคิดซึ่งเน้นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญที่สุดเริ่มขึ้นเมื่อใด (โดยประมาณ)
(1) ค.ศ. 1800           (2) ค.ศ. 1900         (3) ค.ศ. 1910
(4) ค.ศ. 1940           (5) ค.ศ. 1970
จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ
ตอบ  5 ในปี ค.ศ. 1970 นั้น แนวความคิดทางการบริหารเริ่มมีแนวโน้มหันไปสนใจในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญในแง่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การได้
 
3. แนวคิดด้านการจัดการเกี่ยวกับบุคคลโดยอิงหลักเหตุผลนั้นมีจุดเริ่มต้นเมื่อใด (โดยประมาณ)
(1) ค.ศ. 1800           (2) ค.ศ. 1900         (3) ค.ศ. 1910
(4) ค.ศ. 1940           (5) ค.ศ. 1970
ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตอบ  2 ในปี ค.ศ. 1900 นักบริหารได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยอิงหลักเหตุผล ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดได้
 
4. การปฏิรูประบบราชการไทยมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร
(1) สังคม เศรษฐกิจประสบปัญหา
(2) ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก
(3) ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
(4) ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (5) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ  5 การปฏิรูประบบราชการไทยมีสาเหตุมาจาก 1.ขนาดของข้าราชการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  2. มีปัญหาด้านการให้บริการ  3. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก  4. ระบบ ราชการไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  5. ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
 
5. ตามทฤษฎีสองปัจจัยแห่งการจูงใจอะไรคือปัจจัยจูงใจ
(1) ความสำเร็จของงาน       (2) ลักษณะงาน          (3) เงินเดือน
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก             (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตอบ  4 ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในงานหรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ได้แก่ ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  และความก้าวหน้า   ส่วนปัจจัยที่สร้างความไม่พึงพอใจในงานหรือปัจจัยอนามัย   (Hygiene Factor)    ได้แก่ นโยบาย  วิธีการปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน การบังคับบัญชา และสภาพการทำงาน
 
6. “วินัยในเชิงบวก” ได้แก่
(1) การพร่ำสอน            (2) การลงโทษ
(3) การขู่ให้กลัว            (4) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก         (5) ไม่มีข้อใดถูก
 
ตอบ  1 การดำเนินการทางวินัยในเชิงบวกจะใช้วิธีการพร่ำสอนและอธิบายโดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  และให้เป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน  รู้จักรับผิดชอบงานมากขึ้น
 
7. การออกจากหน่วยงานก่อนเกษียณอายุราชการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
(1) ประสิทธิภาพ          
(2) การลดขนาดราชการ        
(3) การประหยัด
(4) การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
ตอบ  2 การเกษียณก่อนอายุราชการ (Early Retirement) ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนและลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง
 
8. ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
(1) ระบบราชการที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ
(2) ระบบราชการที่ยึดกระบวนการและขั้นตอนเป็นหลัก
(3) ระบบราชการที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการควบคุม
(4) ข้อ 1 และ 3 ถูก (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
 
ตอบ 4 แนวทางการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้  1. ระบบราชการที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้ควบคุม  2. ระบบราชการที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ  3. ระบบราชการที่มุ่งภารกิจมากกว่ากระบวนการและขั้นตอนของระบบ  4. ระบบราชการที่มุ่งเน้นให้เกิดผลงาน  5. ระบบราชการที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการ  6. ระบบราชการที่มุ่งมองไปสู่อนาคต ฯลฯ
 
9. ข้าราชการที่พึงประสงค์ในสังคมยุคใหม่คือข้อใด
(1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง         (2) การมีวิสัยทัศน์
(3) การอุทิศตัว                                 (4) ข้อ 1 และ 2 ถูก
(5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
 
ตอบ  5  ในสังคมยุคใหม่ข้าราชการต้องมีลักษณะดังนี้  1. การตรวจซ้ำและตรวจสอบซึ่งกันและกัน  2. มีความรับผิดชอบและตรวจนับได้  3. การอุทิศตัว  4. การยืนยันความมั่นใจและยอมรับ  5. มีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์การ  6. การมุ่งมองไปข้างหน้าหรือมีวิสัยทัศน์  7. ยอมรับต่อการเปลี่ยน-แปลงที่เกิดขึ้น
 
10. การจะใช้แนวความคิดในการสรรหาแบบใหม่ (New Recruitment) หรือแบบเก่า (Traditional Recruitment) ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม (Value of Social) หมายถึง
(1) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับบริษัทใด
(2) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับกระทรวงใด
(3) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
(4) ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานเป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 
 
ตอบ 3 การพิจารณาว่าจะใช้การสรรหาแบบใหม่หรือแบบเก่า ขึ้นอยู่กับ  1. ค่านิยมของสังคม โดยพิจารณาว่าเขานิยมทำงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน  2. ค่านิยมในงาน โดยพิจารณาว่าเขานิยมทำงานในกระทรวงใด  3. ระดับตำแหน่งงาน  4. สภาพตลาดแรงงาน โดยพิจารณาว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานเป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ‏ ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท  จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ  ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ 2556 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ
 
ข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,สมัครสอบกระทรวงต่างประเทศ,สอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ,ข้อสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล,แนวข้อสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล,ข้อสอบความรู้เกี่ยว กับกระทรวงการต่างประเทศ,ติวสอบกระทรวงการต่างประเทศ,กระทรวงการต่างประเทศ สอบภาค ข,แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการแนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ,ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กระทรวงต่างประเทศ,แนวคิดหลักการการบริหารทรัพยากรบุคคล,การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์,แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์,แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

 

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://www.sheetram.com/products-p-174-1-229-คู่มือ-ติว-แนวข้อสอบ-กระทรวงต่างประเทศ.html
วันที่ประกาศ :22 กรกฎาคม 2556Attachment: NVT065.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ เล่ม 2 (TBC)  attachment sheetram 58
TopicIcon E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักการทูต เล่ม 1 (TBC)  attachment sheetram 72
TopicIcon ืNEW +++คู่มือเตรียมสอบนักการฑูตปฎิบัติการ กระทรวงต่างประเทศ (SP)  attachment sheetram 85
TopicIcon NEW!!!!!!คู่มือเตรียมสอบ กระทรวงต่างประเทศ นักการฑูตปฎิบัติการ (GB)  attachment sheetram 63
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ  attachment sheetram 305
TopicIcon เยี่ยมสุดๆๆคอร์สติวเข้ม สด !! นักการฑูตปฎิบัติการ กระทรวงต่างประเทศ (อ.ชลสิทธิ์)  attachment sheetram 1032
TopicIcon เยี่ยมสุดๆๆNEWออกใหม่ล่าสุด คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฎิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ (TBC) 56  attachment sheetram 287
TopicIcon NEW!![ฟรี!! แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ] คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงต่างประเทศ ชุดที่ 2,  attachment sheetram 546
TopicIcon [ฟรี!! ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย] แนวข้อนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุค  attachment sheetram 766

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที