ผู้เขียน หัวข้อ: โปรอินเตอร์ระบบเติมเงิน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ระบบวันทูคอล AIS 3G (อ่าน 2210 ครั้ง) เมื่อ: 31 สิงหาคม 2556 21:25 [49.231.102.5IP Lookup , 31 สิงหาคม 2556, 21:25:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 22/4/2555

แพ็กเกจอินเตอรเน็ต 3G 2100 3G 900 2G GPRS มีใหคุณไดเลือก รายวัน รายเดือน ใชงานแบบไมจํากัด และ Free Wifi 3BB

แพ็คเกจ AIS 3G ลูกคาที่สามารถใชงาน 3G ได จะตองอยูในพื้นที่ใหบริการ AIS 3G หากออกนอกพื้นที่ใหบริการ AIS 3G ความเร็วการใชงานจะถูกปรับลดลงเหลือแค

2G EDGE+ เทานั้น (384 Kbps)

แพ็คเกจเสริมทุกตัว เปนราคาที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

3G Package แพ็กเกจเสริม - แบบรายวัน (สมัครวันตอวัน) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกา คาบริการ (ตอวัน)
9 บาท ใชงานได 10 MB สมัครกด *500*90*108751# โทรออก
15 บาท ใชงานได 20 MB สมัครกด *500*91*108751# โทรออก

29 บาท ใชงานได 60 MB สมัครกด *500*92*108751# โทรออก

49 บาท ใชงานได ไมจํากัด ใชความเร็ว 3G สุงสุดได 140 MB* สมัครกด *500*93*108751# โทรออก

3G Package แพ็กเกจเสริม - แบบรายสัปดาห (ใชงานไดนาน 7 วัน) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกาคบริการ (7 วัน)

59 บาท ใชงานได 70 MB สมัครกด *500*70*108751# โทรออก 79 บาท ใชงานได 180 MB สมัครกด *500*71*108751# โทรออก 99 บาท ใชงานได 300 MB สมัครกด *500*72*108751# โทรออก

page1image8592 page1image8752

3G Package แพ็กเกจเสริม แบบคิดตามปริมาณขอมูล (Volume Base) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกา คาบริการ (ตอเดือน)

99 บาท ใชงานได 75 MB สมัครกด *133*20*108751# โทรออก

150 บาท ใชงานได 150 MB สมัครกด *133*21*108751# โทรออก

350 บาท ใชงานได 1GB สมัครกด *133*22*108751# โทรออก

550 บาท ใชงานได 2GB และ Unlimited EDGE สมัครกด *133*23*108751# โทรออก

799 บาท ใชงาน Unlimited 2G + 3G ได 3GB และ Unlimited Wifi สมัครกด *133*24*108751# โทรออก

899 บาท ใชงาน Unlimited 2G + 3G ได 5GB และ Unlimited Wifi + e-Magazine สมัครกด *133*25*108751# โทรออก

2G EDGE+ Package แพ็กเกจเสริม แบบคิดตามระยะเวลาการใชงาน (Time Base) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกา

3 ชม. 30 บาท สมัครกด *138*31*108751# โทรออก
6 ชม. 50 บาท สมัครกด *138*32*108751# โทรออก
20 ชม. 100 บาท สมัครกด *138*33*108751# โทรออก
50 ชม. 200 บาท สมัครกด *138*36*108751# โทรออก
100 ชม. 350 บาท + AIS Music Store สมัครกด *138*34*108751# โทรออก

250 ชม. 550 บาท (Wifi ไมจํากัด) สมัครกด *138*59*108751# โทรออก

หมายเหตุ : เงื่อนไขเพิ่มเติม AIS 3G 900 Mhz

• 3G/EDGE+ Package 550 บาท, 3G/EDGE+ Package 799 บาท และ 3G/EDGE+ Package 899 บาท ความเร็วสูงสุดในการใชบริการ 3G จะถูกปรับลดลงเหลือ 384 Kpbs ทันที หลังจากการใชงาน 3G ครบ ตามแพ็คเก็จที่กําหนด (2GB, 3GB และ 5GB ตามลําดับ) แตยังคงสามารถใชงาน EDGE ไดไมจํากัด
ผูใชบริการสามารถเช็คคงเหลือได โดยกด *139*3# โทรออก (เช็คฟรี ไมคิดคาบริการ)

• Multi SIM, 1SIM 2 Number, Blackberry Package, และ SmartPhone Package จะไมสามารถใชงาน
AIS 3G Package ได
สามารถสมัครไดดวยตนเอง ตามหมายเลขที่กําหนดในแตละแพ็คเกจ โดยระบบจะหักคาสมัคร จากยอดเงินคงเหลือทันทีที่ทําการกดสมัคร และลูกคาจะเริ่มไดรับสิทธิ์ไดหลังจากไดรับ SMS ยืนยันจากระ สําหรับการใชงาน Wifi ตองล็อคอินผาน Wifi Hotspot ของ 3BB เทานั้น กรุณากด *388#

เพื่อขอรับ Username และ Password

AIS3Gใหมบนเครือขาย2100Mhzแบบรายเดนตอเนื่อง6เดือน คาบริการ (ตอเดือน/โปรเสริม) ทุกแพ็กยังไมรวมภาษี 7%

2G+3G ใชงานได 90 MB ราคา 99 บาท สมัคร กด *777*990*108751# โทรออก 2G+3G ใชงานได 300 MB ราคา 199 บาท สมัคร กด *777*991*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 1 GB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 399 บาท สมัคร กด *777*992*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 2 GB (Unlimited EDGE Speed 128 kbps) ราคา 599 บาท สมัคร กด *777*993*108751# โทรออก

บบ

2G+3G ใชงานได 4GB (Unlimited EDGE Speed 256 kbps) ราคา 799 บาท สมัคร กด *777*994*108751# โทรออก

AIS 3G ใหม บนเครือขาย 2100 Mhz แบบรายสัปดาห (7 วัน)

2G+3G ใชงานได 70 MB ราคา 59 บาท สมัคร กด *777*73*108751# โทรออก 2G+3G ใชงานได 1 GB ราคา 249 บาท สมัคร กด *777*74*108751# โทรออก

AIS 3G ใหม บนเครือขาย 2100 Mhz แบบรายวัน

2G+3G ใชงานได 10 MB ราคา 9 บาท สมัคร กด *777*70*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 20 MB ราคา 15 บาท สมัคร กด *777*71*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 160 MB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 49 บาท สมัคร กด *777*1*108751# โทรออก

AIS 3G ใหม บนเครือขาย 2100 Mhz แบบรายเดือน ใชงานไดภายใน 30 วัน ไมตอเนื่อง

2G+3G ใชงานได 300 MB ราคา 239 บาท สมัคร กด *777*75*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 4GB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 799 บาท สมัคร กด *777*76*108751# โทรออก

เงื่อนไขเพิ่มเติม AIS 3G 2100 Mhz

อัตราคาบริการดังกลาว ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ผูใชบริการสามารถเช็คคงเหลือได โดยกด *121 โทรออก (เช็คฟรี ไมคิดคาบริการ)
คาบริการสวนเกิน คิดตามโปรโมชั่นหลักหรือแพ็กเกจหลักที่ใชอยู
ลูกคาจะไดรับสิทธิ์ หลังจากไดรับ SMS ยืนยันจากระบบ
พ็กเกจแบบรายครั้ง หากมีการใชงาน Internet ครบตามปริมาณที่กําหนด แตยังเหลืออายุการใชงาน

จะคิดคาบริการสวนเกิน 1 บาท ตอ 1 MB สําหรับแพ็กเกจที่มีอายุใชงาน 24 ชั่วโมง สวนแพ็กเกจอื่น ๆ จะคิดตามโปรโมชั่นหลักหรือแพ็กเกจหลักที่ใชอยู ในกรณีที่หมดอายุการใชงาน หากมีจํานวน Internet คงเหลือ ถือวาสละสิทธในจํานวน Internet ที่คงเหลือนั้น

แพ็กเกจแบบรายเดือน รับสิทธิ์นาน 6 รอบบิล
สิทธิ์การใชงาน Internet และ Wifi สามารถใชงานภายในประเทศเทานั้น (ไมรวมคาบริการรับ-สงขอมูลขณะอยูตางประเทศ Data Roaming)
ขอรับ Wifi Account โดยกด icon-remark388#AIS phone icon รับสิทธิ์การใชงาน Wifi 1 User ตอ 1 Acco และการ ใชงาน Wifi บนเครือขายของ @ AISWifi, @ 3BB_WiFi และ Cyberpoint เทานั้น
สําหรับแพ็กเกจที่ไดรับ ฟรี e-books และดูภาพยนตรฟรี (ตามโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนั้นๆ) จะไดรับสิทธิ์เพียง 1 ครั้งตอ 1 หมายเลขเทานั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือ รายชื่อภาพยนตร และดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นฟรีไดที่ www.ais.co.th/bookstore และ www.ais.co.th/moviestore
การสง SMS/MMS ไมรวมการสง SMS/MMS เพื่อรวมกิจกรรม เกมสตาง ๆ
• 3G/EDGE+ Package 550 บาท, 3G/EDGE+ Package 799 บาท และ 3G/EDGE+ Package 899 บาท ความเร็วสูงสุดในการใชบริการ 3G จะถูกปรับลดลงเหลือ 384 Kpbs ทันที หลังจากการใชงาน 3G ครบตามแพ็คเก็จที่กําหนด (2GB, 3GB แล5GB ตามลําดับ) แตยังคงสามารถใชงาน EDGE ไดไมจํากัด

ทุกแพ็คเกจเปนบริการจาก AIS

https://www.facebook.com/PorAis12callGsm

Promotion Blackberry

ระบบรายเดอืน1-2-CALL(ราคาภาษีหากคณุสมคัรจะตอ้ง+vat7%)

*มาไหมโ่ ปร บบี ี สําหรับ นอ้ งๆ ที4 เลน่ chat bb อยา่ งเดยี วคบั

unt

page5image11136

*BBM Chat Unlimited 149 บาท(นอ้ งๆตอ้ งเตมิ เงนิ ในซมิ 160 บาท) กด *630*01*108751# โทรออก

HOT *BB UNLIMITED 799.-(860.-) กด*630*98*108751#โทร (แนะนํา BB unlimited เลน่ ไดท้ กุ อยา่ งทงั0 bbm,e-mail,facebook,internet,social network,wifi,3g/edge,LINE )

*BB Internet 300MB 500.-(535.-) กด*630*68*108751#โทร
(เลน่ ไดท้ กุ อยา่ ง ทงั0 e-mail,facebook,internet,social network,3g/edge 300 mb

บน internet LINE )

*BB CHAT + E-MAIL 300.-(321.-) กด*630*31*108751#โทร

(เลน่ไดเ้ฉพาะchatกบั E-mail,socialnetwork)

HOT * BB CHAT + FACEBOOK 300.-(321.-) กด*630*21*108751#โทร (เลน่ไดเ้ฉพาะchatกบั facebook,bbm,socialnetwork)

HOT *BB Internet 200MB 450.-(482.-) กด*630*61*108751#โทร (เลน่ ไดท้ กุ อยา่ งคบั ทงั2 e-mail,facebook,internet,social LINE network)

HOT BBM+Facebook 249.- <266.43> กด*630*09*108751# โทร
(เลน่ ไดท้ กุ อยา่ งคบั ทงั2 e-mail,facebook,internet,social network,3g/edge 10mb

บน internet LINE

+++สําหรับการใชง้านWifiของ3BBกรณุากด*389#เพอื*รับUsernameและ Password +++ ความเร็วสงู สดุ ในการใชบ้ รกิ าร 3G จะถกู ปรับลงเป็ น 384 Kpbs หลงั จากการใชง้ านครบ 3 GB +++กดตรวจสอบจํานวนขอ้ มลู ทใี4 ชไ้ ป *139*3#โทรออก

พเิ ศษสดุ ๆๆสาหรบั ลกู คา้ 1-2-CALL โทรฟรใี นเครอื ขา่ ย AIS ตวั เกา่

**คยุ ไมอ่ นั) กลางวนั คา่ บรกิ ารเดอื นละ 199 บาท กด *777*1*108751# โทร -- ตงั#แต่05.00-17.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ชว0ัโมงโทรนอกเวลา เครอื% ขา่ ยอนื% นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

page6image11336 page6image11496

**คยุ ไมอ่ นั) กลางคนื คา่ บรกิ ารเดอื นละ 159 บาท กด *777*2*108751# โทร -- ตงั#แต่22.00-10.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ชวั0โมงโทรนอกเวลา เครื% ขา่ ยอนื' นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

**โปร grammy music จา่ ยอาทติ ยล์ ะ 29 บาท กด*777*123*108751#โทร -- ตงั#แต่23.00-17.00.โทรในเครอืขา่ยAISชม.ละ1บาทครัง+ละไมเ่กนิ 1ชว3ัโมง (ถา้ เกนิ คดิ นาทลี ะ 1 บาท) โทรนอกเวลา เครอื4 ขา่ ยอนื4 นาทลี ะ 1 บาท สําหรับโปรคยุไมอ่นั+กลางวนั/กลางคนื/grammymusicผทู้ยี&งัไมเ่คยเปลย&ีนโปรโมชนั&

ฟรคีา่ธรรมเนยีมการเปลย/ีนโปรโมชน/ัในครงั4แรกภายใน30วนั ผทู้เี&คยเปลยี&นโปรโมชน&ัมาแลว้จะมคีา่ธรรมเนยีมการเปลยี0นโปรโมชน0ั30บาท

พเิ ศษสดุ ๆๆสาหรบั ลกู คา้ 1-2-CALL โทรฟรใี นเครอื ขา่ ย AIS

2100 ใหม่

**คยุ ไมอ่ นั) กลางวนั คา่ บรกิ ารเดอื นละ 199 บาท กด *777*11*108751# โทร -- ตงั#แต่05.00-17.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ชวั0โมงโทรนอกเวลา เครอื% ขา่ ยอนื% นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

**คยุ ไมอ่ นั) กลางคนื คา่ บรกิ ารเดอื นละ 159 บาท กด *777*12*108751# โทร -- ตงั#แต่22.00-10.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ั0โมงโทรนอกเวลา เครอ%ื ขา่ ยอน%ื นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

ฟรคีา่ธรรมเนยีมการเปลย/ีนโปรโมชน/ัในครง4ัแรกภายใน30วนั ผทู้เ&ีคยเปลย&ีนโปรโมชน&ัมาแลว้จะมคีา่ธรรมเนยีมการเปลยี0นโปรโมชน0ั30บาท 
Attachment: 399.jpg


mi

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 8 กันยายน 2556 12:51 [171.5.110.59] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 

Premier League Live (Live Steaming)

AIS Mobile Barclays Premier League” ครั้งแรกที่ให้เฉพาะลูกค้าเอไอเอสชมถ่ายทอดสด

ฟุตบอลพรีเมียร์ ลีกอังกฤษ ครบทั้ง 380 แมทช์ บนมือถือทุกประเภททั้ง Smart Phone และ

Feature Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายคุณภาพ 3G 2100

Premier League Live Package 199 บาท *909*11*108751# โทร เริ่มวมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 56

Premier League Live Package 299 บาท *909*11*108751 # โทร เริ่มสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 56 เป็นต้นไป

  1. เมื่อสมัครแพ็กเกจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการปกติ คือ 299 บาท ต่อเดือน

  2. ราคาแพ็คเกจดังกล่าวไม่รวมค่า 3G/EDGE+ ลูกค้าจะเสียค่าบริการดังกล่าวตามแพ็คเก็จการใช้งานของลูกค้า

3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine 10 เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ)299 ./เดือน(+vat = 319.93)

*777*924*108751#โทร

3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine 10เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ)

899 ./เดือน(+vat =961.93 ) *777*926*108751#โทรmi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 20 กันยายน 2556 23:25 [49.230.149.128] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine 10 เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 299 บ./เดือน(+vat = 319.93) 

*777*924*108751#โทร 
3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine 10เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 899 บ./เดือน(+vat =961.93 ) 

*777*926*108751#โทร 

สมัครได้เฉพาะลูกค้าที่อัปเกรดเป็นผ 3G ใหม่เท่านั้น นะค่ะ 

Internet 3G2100 Package โปรเสริมค่ะ 3G ใหม่ 
(ยังไม่รวมภาษี 7% นะค่ะ) 

Internet Package 99 บาท ( 90 MB ) 
*777*990*108751# โทรออก 
Internet Package 199 บาท ( 300 MB Ebook ) *777*991*108751# โทรออก 
เล่นเน็ตไม่จำกัดทั้งเดือน 
Internet Package 399 บาท ( 1GB ) *777*992*108751#โทรออก 
Internet Package 599 บาท ( Unlimit 2GB Wifi Movie Ebook ) *777*993*108751#โทรออก 
Internet Package 799 บาท ( Unlimit 4GB Wif iMovie Ebook ) *777*994*108751#โทรออก 


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 17:04 [171.7.249.103] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ดัน


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556 14:35 [223.207.181.110] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #5 เมื่อ 2 เมษายน 2557 18:02 [223.205.180.153] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

Attachment: line.jpg


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 103
Exp: 103
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #6 เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 23:50 [49.230.135.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

Attachment: ais_399.jpg


mi


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด 69.- นาน 7 วัน กด*777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 14
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด 69.- นาน 7 วัน กด*777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 17
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด นาน 1 เดือน ราคา 399 (427) กด *777*985*108751#โทรออก เล่นได้ 4.5 GB Hot  attachment memee17 18
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด นาน 1 เดือน ราคา 399 (427) กด *777*985*108751#โทรออก เล่นได้ 4.5 GB Hot  attachment memee17 11
TopicIcon แนะนำโปรเน็ต ระบบเอไอเอส 3G ล่าสุด  attachment memee17 22
TopicIcon AIS 3G 2100 Promotion Internet 69/สัปดาห์ (73.8) กด*777*731*108751#โทรออก หรือต้องการดูโปรอื่่นคลิ๊ก  attachment memee17 22
TopicIcon New โปรเน็ต เอไอเอส วันทูคอล ระบบเติมเงิน 69.- กด*777*731*108751#โทรออก เล่นได้ 7 วัน  attachment memee17 22
TopicIcon New โปรเน็ต เอไอเอส วันทูคอล ระบบเติมเงิน 69.- กด*777*731*108751#โทรออก เล่นได้ 7 วัน  attachment memee17 16
TopicIcon สมัครเน็ต วันทูคอล ระบบเติมเงิน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราคา 69 บาทกด *777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 17
TopicIcon สมัครเน็ต วันทูคอล ระบบเติมเงิน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราคา 69 บาทกด *777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 13
TopicIcon AIS 3G 2100 Promotion Internet 69/สัปดาห์ (74) กด*777*731*108751#โทรออก หรือต้องการดูโปรอื่่น คลิ๊ก memee17 25
TopicIcon AIS Internet AIS 3G 2100 ระบบเติมเงิน กดสมัคร*777*731*108751#โทรออก ราคา69.-/7วันเล่นไม่จำกัด  attachment memee17 35
TopicIcon สมัครเน็ต ระบบเติมเงิน วันทูคอล 69/7วัน (74) *777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 33
TopicIcon ais 3G 2100 โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 399.- (427) 3G 4.5 GB กด *777*985*108751# โทรออก  attachment memee17 30
TopicIcon แนะนำโปรอินเตอร์เน็ต 3G 2100 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด ล่าสุดค่ะ  attachment memee17 23
TopicIcon สมัครเน็ต ระบบเติมเงิน วันทูคอล 69/7วัน (74) *777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 36
TopicIcon ais 3G 2100 โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 399.- (427) 3G 4.5 GB กด *777*985*108751# โทรออก  attachment memee17 27
TopicIcon ais 3G 2100 โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 399.- (427) 3G 4.5 GB กด *777*985*108751# โทรออก  attachment memee17 25
TopicIcon AIS Internet 3G 2100 เล่นเน็ตไม่จำกัด 69.-กด*777*731*108751#โทรออก (74) หรือ 399 (427) ไม่จำกัด 4.5Gb กด  attachment memee17 50
TopicIcon Ais 3G 2100 กดสมัครแพ็คเกจเน็ต มีหลายโปรคะ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน memee17 72
TopicIcon Net เอไอเอส เล่นไม่จำกัดราคากันเอง 69.- memee17 68
TopicIcon เล่นเน็ตรายสัปดาห์ไม่จำกัด 69 บาท (73.83) กด*777*731*108751# โทร หรือดูโปรเน็ตแบบรายเดือน คูณสามเท่า  attachment memee17 151
TopicIcon รวมโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตระบบเติมเงินวันทูคอล ยอดนิยม รายสัปดาห์ รายเดือน ราคาเบาเบา สมัครบนมือถือ  attachment memee17 105
TopicIcon แนะนำโปรเน็ต ระบบวันทูคอล เน็ตเติมเงิน รายสัปดาห์ รายเดือน สุดคุ้ม  attachment memee17 93
TopicIcon AIS 3G แพ็กเกจเน็ตระบบเติมเงิน รายสัปดาห์ รายเดือน  attachment memee17 76หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th