ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง การใช้เงินเดือน ของ กพ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 17 ก.ย.53 (อ่าน 3946 ครั้ง) เมื่อ: 27 เมษายน 2554 11:35 [202.143.165.195IP Lookup , 27 เมษายน 2554, 11:35:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

นวก. 3
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

ขอเรียนถาม ในกรณีที่ มีหนังสือ กพ. ที่ นร.1008.1/ว31 ลว 17 ก.ย. 53 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับที่คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
- เนื่องจากเรา ( ม.38ค(2) ได้ใช้เงินเดือนของก.พ. โดยอนุโลม) จะต้องได้รับสิทธิ์ตามที่ในหนังสือฯ กล่าวไว้ ในหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดฯ หรือไม่
- ตามข้อความ "อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ก.พ.จึงกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ..............ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น และให้นำอัตราเงินเดือนแบบช่วงมาใช้ รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2553" หมายถึงเราด้วยหรือไม่ ?
- เคยโทรไปถามที่ฝ่ายบุคคลในเขต มีคำตอบว่าจะต้องรอหนังสือของก.ค.ศ. ออกมารับรองก่อน "จำเป็นด้วยหรือเพราะ กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตำกว่าขั้นตำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553" ได้ระบุไว้ในข้อ5 ว่า "ตามมาตรา38 ค(2)ให้นำกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฏหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดมศึกษาและและกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


รัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #1 เมื่อ 27 เมษายน 2554 19:57 [202.143.152.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุมิที่ ก.พ.รับรอง ตามว.31ลว.17 กันยายน 2553 ให้อ่าน ว.1 ลว.11 มค.54 เพิ่มเติมด้วย ขณะนี้ กคศ.ยังมิได้กำหนด สายงาน ตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ถ้าให้วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ว.31/ 53 และว.1/54 แล้ว ปัจจัยที่ ก.พ.กำหนด สายงาน(มีใน สพท.)ที่จะได้รับเงินเพิ่มตามวุฒิ ประเภทวิชาการได้แก่ วิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ ประเภททั่วไป พยาบาลเทคนิค,ปฎิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งอื่น ๆ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
**ถ้าอยากได้เงินเพิ่มและมีศักยภาพสูง ทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรศึกษา และผลักดันให้ กคศ.ออก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตาม หนังสือ กพ. ว.40 ลว.30 ก.ย.53 มีความเป็นไปได้มากกว่า เพราะจะสอดคล้องกับที่ กคศ.กำลังดำเนินการให้ สพท.วิเคาะห์งานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่ ซึ่งจะสามารถกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง สมรรถนะ ได้ตามลักษณะงาน และภารกิจของ สพท.ตามกฏหมายกำหนดด้วย ซึ่ง คณะทำงาน ก็มี นายกวิศร์ ,ผอ.ต่วน และผู้เขียน เป็นคณะทำงานอยู่ด้วย
***ใครมีข้อคิด ข้อเสนอแนะดี ๆ ก็เสนอมาได้เลย เพื่อความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจ และรักษาคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับ สพท.และประโยชน์ของประเทศชาติ ก็เสนอมานะคะ ***อยากรู้
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 29 เมษายน 2554 10:45 [202.143.165.195] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เมื่อไหร่เราจะได้ขึ้นเงินเดือนฐานใหม่เสียที  ถามบุคคลก็ตอบว่าจะต้องรอหนังสือของ กคศ  ทั้งที่ใน ว 31  เค้าก็ระบุชัดเจนออกอย่างนั้น  เฮ้อ...  5% ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้  8% มาทีหลังได้ไปแย้ว
นวก. 3
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #3 เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 15:20 [202.143.165.194] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สำหรับ หนังสือ หนังสือ กพ. ที่ นร.1008.1/ว31 ลว 17 ก.ย. 53  นั้นจะมีผลอย่างมากสำหรับผู้ที่เงินเดือนน้อยและเด็กบรรจุใหม่จะไล่ทัน อีกอย่างทั้งครูและข้าราชการส่วนอื่นๆเค้าได้หมดแล้วเหลือแต่ ม.38 ค (2) นี้แหละ  ส่วน หนังสือ กพ. ว.40 ลว.30 ก.ย.53  นั้นจะเป็นผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่ง โปรดแยกประเด็นด้วยค่ะ
รัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #4 เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 20:04 [202.143.152.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ว31 ลว.17 ก.ย.53 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวฒิท่ ก.พ.รับรอง
วัตถุประสงค์ของ ว.นี้ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยการปรับอัตราเงินเดือนเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้สูงขึ้น เพิ่มความถี่ในการปรับ เพิ่มความยืดหยุ่นหลากหลายในการให้ ขร.ได้รับเงินเดือนตามระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
การวิเคราะห์
        1.อ.ก.พ.กระทรวง /กคศ.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ใน 2.1 ถึ.2.3(สิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือ)ตามที่ ก.พ.กำหนด โดยกำหนดให้พิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฎิบัติหน้าที่ราชการ จำนวนอย่างน้อย 4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย
        2. ปัจจัย ทั้ง 8 นั้น 
              1) ลำดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขั้นหรือคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
              2) ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
              3) ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
              4) ใบประกอบวิชาชีพ 
              5) ความขาดแคลนผู้ปฎิบัติงานในบางสายงานของ ส่วนราชการ
              6) ผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
              7) การมีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ
              8)การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฎิบัติงานในสายงานที่ ก.พ.กำหนด ตามเอกสารแนบท้าย 2(ก)-(ข)
            *ซึ่งต้องเห็นชอบจาก ก.พ.ก่อน*  จากเงื่อนไขนี้ บค.38ค.(2)ที่ บรรจุก่อน 1 ต.ค.53หรือ 1 เมย.54 ก็ลองประเมินตนเองดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขไม? ถึงจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
**ว40ลว30ก.ย.53 จะมีความเชื่อมโยงกันเพราะ กระบวนการต้องเริ่มจากการวิเคราะห์งาน ตามอำนาจ หน้าที่ พันธกิจ นโยบาย ลักษณะงาน ความจำเป็น ที่ต้องปฎิบัติของส่วนราชการ เป็นฐานข้อมูล ที่ได้สารสนเทศเพื่อนำไปกำหนด มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ    ประสบการณ์ และกรอบอัตรากำลัง* ถ้าเราไม่มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ กคศ.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ก็คงยากจะตอบถามแบบลม ๆ แล้ง ๆ *การวิเคราะห์ อะไร คือต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ *อะไร คือ ปัจจัยนำเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์* **รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยครั้ง วิเคราะห์หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงือนไข ให้ชัดเจน ทุกอย่างต้องมีเหตุ จึงมีผล มันมีความเชื่อมโยงกัน**
นวก. 3
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #5 เมื่อ 4 พฤษภาคม 2554 11:57 [202.143.165.194] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ตามที่คุณรัชนีได้ตอบ
***ว31 ลว.17 ก.ย.53 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวฒิท่ ก.พ.รับรอง
วัตถุประสงค์ของ ว.นี้ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยการปรับอัตราเงินเดือนเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้สูงขึ้น เพิ่มความถี่ในการปรับ เพิ่มความยืดหยุ่นหลากหลายในการให้ ขร.ได้รับเงินเดือนตามระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง***

"- ที่กล่าวมานั้น เข้าใจแล้ว  แต่ว่าเมื่อ กพ.ได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่แล้วก็ยังมีข้อที่ออกมาเพื่อช่วยให้ข้าราชการที่บรรจุก่อน ว. ตัวนี้ออกมาได้รับความยุติธรรมด้วย หมายข้อ 3 ในหลักเกณฑ์ฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ของ ว.31  เพราะได้มีเพื่อนที่เป็นข้าราชการ กพ.(ในกระทรวงศึกษา) และบรรจุ ก่อน 1 ต.ค.53 ก็ได้รับการปรับเงินเดือนให้ได้รับตามช่วงของตารางของกพ. (เอกสารแนบท้าย ๓ (ก) – (ค)) แล้ว นั้นคือสิ่งที่สงสัยค่ะ ว่า ม.38 ค (2)จะได้หรือเปล่า"

***การวิเคราะห์
        1.อ.ก.พ.กระทรวง /กคศ.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ใน 2.1 ถึ.2.3(สิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือ)ตามที่ ก.พ.กำหนด โดยกำหนดให้พิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฎิบัติหน้าที่ราชการ จำนวนอย่างน้อย 4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย
        2. ปัจจัย ทั้ง 8 นั้น 
              1) ลำดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขั้นหรือคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
              2) ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
              3) ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
              4) ใบประกอบวิชาชีพ 
              5) ความขาดแคลนผู้ปฎิบัติงานในบางสายงานของ ส่วนราชการ
              6) ผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
              7) การมีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ
              8)การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฎิบัติงานในสายงานที่ ก.พ.กำหนด ตามเอกสารแนบท้าย 2(ก)-(ข)
            *ซึ่งต้องเห็นชอบจาก ก.พ.ก่อน*  จากเงื่อนไขนี้ บค.38ค.(2)ที่ บรรจุก่อน 1 ต.ค.53หรือ 1 เมย.54 ก็ลองประเมินตนเองดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขไม? ถึงจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น****

"- อันนี้เป็นเรื่องของคนที่จะได้บรรจุใหม่หมายถึงหลัง ว.31
ไม่เกี่ยวกับคนที่บรรจุก่อน 1 ต.ค53 (ถ้าไม่แน่ใจช่วยอ่านว.31 หลายๆรอบ)"

**ว40ลว30ก.ย.53 จะมีความเชื่อมโยงกันเพราะ กระบวนการต้องเริ่มจากการวิเคราะห์งาน ตามอำนาจ หน้าที่ พันธกิจ นโยบาย ลักษณะงาน ความจำเป็น ที่ต้องปฎิบัติของส่วนราชการ เป็นฐานข้อมูล ที่ได้สารสนเทศเพื่อนำไปกำหนด มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ    ประสบการณ์ และกรอบอัตรากำลัง* ถ้าเราไม่มีข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ กคศ.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ก็คงยากจะตอบถามแบบลม ๆ แล้ง ๆ *การวิเคราะห์ อะไร คือต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ *อะไร คือ ปัจจัยนำเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์* **รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยครั้ง วิเคราะห์หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงือนไข ให้ชัดเจน ทุกอย่างต้องมีเหตุ จึงมีผล มันมีความเชื่อมโยงกัน**

"- ว40ลว30ก.ย.53 คิดว่ามันคงไม่เชื่อมโยงกับ ว.31 มั้ง เพราะมันคนละเรื่อง ว.31 พูดง่ายๆว่า เป็นเงินเดือนปรับให้ใหม่และต้องได้ทุกคนสำหรับผู้ที่เงินเดือนยังไม่เกินช่วงปรับ  ส่วน ว.40 นั้น เข้าใจว่าเป็นการกำหนดตำแหน่งให้เพื่อง่ายต่อการประเมินให้ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นอนาคตที่พวกเราจะต้องฝ่าฟันอีก แต่ ว.31 นั้นเป็นสิทธิที่ยังไม่ชัดเจนว่า ม.38 ค(2)จะได้หรือไม่ "

ปัจจัยนำเข้า--- ว.31
ผลผลิต----ฐานเงินเดือนใหม่
ผลลัพธ์---- ข้าราชการ กพ. ได้ปรับ
ปัญหา------ ผู้ที่ถูกละเลย ม.38 ค(2)
รัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #6 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2554 15:16 [202.143.152.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ต้องขอคุณขอบคุณ นวก.3 ด้วยนะคะที่ช่วยวิเคราะห์ เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุฒวุมิที่ ก.พ.รับรอง  ที่ได้วิเคราะห์ไว้นั้นอาจจะตอบรวม ๆ ทั้ง ขร.ที่บรรจุและแต่งตั้งก่อน 1ตค.53 และตั้งแต่1 ต.ค.53 และได้มองถึงอนาคตที่จะแก้ปัญหาสำหรับพวกเราส่วนมาก มากว่าส่วนน้อย
**ปัจจัยนำเข้า  ว.31 กลุ่มเป้าหมาย มีทั้ง
- ก่อน 1 ตค.53 ดูจากคุณวุฒิและตามช่วงเงินเดือน บค.38ค.(2) ก็น่าจะยังไม่ได้ปรับวุฒิ หรือเงินเดือนอาจะเกินไปแล้ว หรือ วุฒที่ปรับอาจจะไม่ตรงกับมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.พ.รับรอง(กคศ.ยังใช้มาตรฐานเก่าอยู่)
-บรรจุและแต่งตั้ง 1ตค.53 ต้องรอ กคศ.กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ฯและเสนอ ก.พ.เห็นชอบก่อน
**ผลผลิต -ฐานเงินเดือนใหม่ ถ้าวุฒิตรง ตามที่ กพ.รับก็ OK เงินเดือนสูงขึ้น และ คิดค่ากลางเลื่อนเงินเดือนกสูง ขึ้นด้วย *ก็ต้องรอ กคศ.สั่ง สพท.สำรวจหรือไม?ก็สั่งให้เบิกเงินให้*

**ผลลัพธ์*-เราก็เหมือน กพ.อยู่แล้ว แต่มี พรบ.บังคับใช้ 2 ฉบับแต่ผู้ใช้กฏหมาย ไม่ศึกษารายละเอียด และไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลัง ก็เท่านั้น ใครต้องเป็นคนทำ? ทำแล้วได้อะไร ผลกระทบที่จะเกิดคืออะไร? ไม่รู้?
**ปัญหา *- บค 38ค.(2) ไม่มีข้อมูลว่ามีใครบ้างที่ได้ผลกระทบ ต้องขอบคุณที่คอยติดตาม และร่วมแสดงความคิดเห็น ก็ฝากบอกพวกเรา ช่วยบอกไปที่ทีมเลขาของสมาคมฯ ทำเป็นหนังสือด้วยก็ยิ่งจะดีมากๆ
***ที่จะใช้ ว40 นั้น จะใช้อาศัยในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งของพวกเราใหม่ตามลักษณะงาน โดยนำเงื่อนไขของ ว.31มาเป็นฐานข้อมูล เพราะ ตั้งแต่ เราใช้ พรบ ก.พ.51 กคศ.ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ใหม่ ตาม ก.พ.เอาของเขามาใช้เลยไม่มีการปรับ และกรอบอัตรากำลังก็ยังใช้ของเดิมซึ่งหมดตั้งแต่ มิย.52 แล้ว นี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ของ พวกเรา ก็มองคนละมุม
***ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของพวกเรา**

                
รัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #7 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2554 16:32 [202.143.152.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
link มาให้อ่าน ว1ลว.11มค.54

[url=http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000588.pdf]คลิก[/url]
รัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #8 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2554 17:01 [202.143.152.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

link มาให้อ่าน ว.31

[url=http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000537.pdf]คลิก[/url]
aomuma999
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #9 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2554 9:47 [202.143.165.195] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

มหากาพภ์
นวก. 3
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #10 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2554 11:24 [202.143.165.195] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณ คุณรัชนีเช่นกันนะคะ ที่ให้ความสนใจและตอบกระทู้ แสดงให้เห็นว่ามีใส่ใจต่อพวกเราทุกคน ถ้ามี จนท. แบบนี้ซัก 2 คนในบุคคลของเขตก็คงพอแล้วละ
- ตอนนี้ กคศ.ได้ออกหนังสือมาแล้วค่ะ หนังสือ ก.ค.ศ. ว6 ลว 29 เมษายน 2554  ที่รับรองการใช้ หนังสือของ กพ.  คิดว่าตอนนี้ จนท.คงกำลังทำเรื่องให้อยู่ ก็ต้องคอยดูอีกต่อไป แต่ไม่แน่ใจว่าทุกเขต จะรู้หรือป่าวรัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #11 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2554 18:51 [202.143.152.86] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอบคุณเช่นกันคะ ก็เพื่อพวกเราทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อน เหนื่อยกับการทำงานในการให้บริการกับเพื่อนครู มากจนบ้างครั้งไม่ค่อยได้ศึกษา ระเบียบ กฏหมาย วิธีการปฎิบัติงาน ให้ทันกับเหตุการณ์ หรือความต้องการของทุกคน ก็ร่วมด้วยช่วยกัน แต่ละคนมีมุมมอง มองแต่ละมิติ ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อรวมกันแล้วก็คือมิติของผลตอบแทน /ประโยชน์ของพวกเรา และประเทศชาติ โดยรวมและความสุขของประชาชนร่วมโลกเดี่ยวกันคะ ขอบคุณจริง ๆ คะ
บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ชาวเกย์ เตือนระวัง นายทหาร สุชาติ อินทแดนดอน หลอกให้รักหวังเรื่องกามและเงินสิ่งของ mama99 79
TopicIcon นามสกุลอัลอาตัส วงศ์สกุล ลำดับราชสกุลแขกเก่า  attachment nanana99 307
TopicIcon ลำดับวงศ์สกุล - ตระกูลอัลอาตัส และบุคคลสำคัญของปัตตานี nanana99 229
TopicIcon พบกับ ดาวิด อัลอาตัส (seri tuanku david alartas) เรื่อง การประเมินมูลค่าหุ้น hugo1995 293
TopicIcon เส้นทางบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) doungnoi 1563
TopicIcon ราชสกุลแขกเก่า สายสกุล อัลอาตัส nanana99 3792
TopicIcon การขอผลสอบมาลงในสายวิชาการของ 38 ค(2) chobtham 1019
TopicIcon 38ค(2)ถูกลอยแพ ข้าราชการสพป.
บุคคลทั่วไป
1801
TopicIcon กรอบใหม่ สพม. วิสาข์ ชัยกิจกรณ์
บุคคลทั่วไป
1824
TopicIcon เลื่อนระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ udon
บุคคลทั่วไป
4454
TopicIcon ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสามารถใช้วุฒิอะไรลงได้บ้าง ข้าราขการไทยกระทรวงเดียวกัน
บุคคลทั่วไป
13179
TopicIcon ประชาสัมพันธ์ facebook 38ค nn
บุคคลทั่วไป
1946
TopicIcon ก.ค.ศ. สังคายนา ตำแหน่งในเขตกันหน่อยดีไหม เห็นมานานแหละ
บุคคลทั่วไป
1894
TopicIcon ในกรณีที่การพิจารณาเลื่อนขั้นประจำปีไม่ยุติธรรมจะมีแนวทางดำเนินการหาความยุติธรรมเช่นไรสำหรับวงราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคคลทั่วไป
1497
TopicIcon บร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตา ผู้ติดตามความเคลื่อนไหว
บุคคลทั่วไป
3385
TopicIcon กรอบอัตรากำลัง สพป.สพม.ไปถึงไหนแล้ว นวก.ชำนาญการ
บุคคลทั่วไป
6267
TopicIcon การเลื่อนระดับชำนาญการ พิม
บุคคลทั่วไป
2609
TopicIcon ทำไมพวกเราต้องอยู่ใต้อำนาจของ อกคศ. และกคศ.มีความยุติธรรมแค่ไหน ฉันละเซ็ง
บุคคลทั่วไป
2422
TopicIcon การเลื่อนเงินเดือนอัตโนมัติ บุคลากรทางการศึกษา38 ค(2)
บุคคลทั่วไป
24906
TopicIcon ขอความเป็นธรรม ในการเลื่อนระดับชำนาญการ นิศา
บุคคลทั่วไป
14174
TopicIcon แบ่งเขต สพม.ใหม่ จังหวัดละ 1 เขต นาน่า
บุคคลทั่วไป
2444
TopicIcon ประชุม ก.ค.ศ. มีข่าวเคลื่อนไหวอะไรบ้าง คนเขตประถม
บุคคลทั่วไป
1898
TopicIcon Sealเถื่อน [ SEAL18Up+ ]—[ เลเวลไวไม่่นาเบื่อ เซิฟเวอร์ตั้งประเทศนอก ไม่มีปิด ] luciaela 1451
TopicIcon ทำไมเว็บของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อัพเดทเลย 38 ค(2)
บุคคลทั่วไป
1410
TopicIcon ถ้ากรอบมี บค.38 ค.(2) เขตละ 30 อัตรา เราจะปฏิบัติราชการสำเร็จตามวัตถุประสงค์มั๊ย รัชนี คำศรี
บุคคลทั่วไป
3736หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที