ผู้เขียน หัวข้อ: ดูบอล Premier Leagus Live กับ AIS และโปรอินเตอร์เน็ต ใหม่ ระบบเติมเงิน รายเดือน วันทูคอล (อ่าน 1628 ครั้ง) เมื่อ: 8 กันยายน 2556 12:58 [171.5.110.59IP Lookup , 8 กันยายน 2556, 12:58:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 129
Exp: 129
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 22/4/2555

 

Premier League Live (Live Steaming)

AIS Mobile Barclays Premier League” ครั้งแรกที่ให้เฉพาะลูกค้าเอไอเอสชมถ่ายทอดสด

ฟุตบอลพรีเมียร์ ลีกอังกฤษ ครบทั้ง 380 แมทช์ บนมือถือทุกประเภททั้ง Smart Phone และ

Feature Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายคุณภาพ 3G 2100

Premier League Live Package 199 บาท *909*11*108751# โทร เริ่มวมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 56

Premier League Live Package 299 บาท *909*11*108751 # โทร เริ่มสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 56 เป็นต้นไป

  1. เมื่อสมัครแพ็กเกจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการปกติ คือ 299 บาท ต่อเดือน

  2. ราคาแพ็คเกจดังกล่าวไม่รวมค่า 3G/EDGE+ ลูกค้าจะเสียค่าบริการดังกล่าวตามแพ็คเก็จการใช้งานของลูกค้า

3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine 10 เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 299 ./เดือน(+vat = 319.93)

*777*924*108751#โทร

3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine 10เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ)

899 ./เดือน(+vat =961.93 ) *777*926*108751#โทร

แพ็กเกจอินเตอรเน็ต 3G 2100 3G 900 2G GPRS มีใหคุณไดเลือก รายวัน รายเดือน ใชงานแบบไมจํากัด และ Free Wifi 3BB

แพ็คเกจ AIS 3G ลูกคาที่สามารถใชงาน 3G ได จะตองอยูในพื้นที่ใหบริการ AIS 3G หากออกนอกพื้นที่ใหบริการ AIS 3G ความเร็วการใชงานจะถูกปรับลดลงเหลือแค

2G EDGE+ เทานั้น (384 Kbps)

แพ็คเกจเสริมทุกตัว เปนราคาที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

3G Package แพ็กเกจเสริม - แบบรายวัน (สมัครวันตอวัน) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกา คาบริการ (ตอวัน)
9
บาท ใชงานได 10 MB สมัครกด *500*90*108751# โทรออก
15
บาท ใชงานได 20 MB สมัครกด *500*91*108751# โทรออก

29 บาท ใชงานได 60 MB สมัครกด *500*92*108751# โทรออก

49 บาท ใชงานได ไมจํากัด ใชความเร็ว 3G สุงสุดได 140 MB* สมัครกด *500*93*108751# โทรออก

3G Package แพ็กเกจเสริม - แบบรายสัปดาห (ใชงานไดนาน 7 วัน) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกาคาบริการ (7 วัน)

59 บาท ใชงานได 70 MB สมัครกด *500*70*108751# โทรออก 79 บาท ใชงานได 180 MB สมัครกด *500*71*108751# โทรออก 99 บาท ใชงานได 300 MB สมัครกด *500*72*108751# โทรออก

3G Package แพ็กเกจเสริม แบบคิดตามปริมาณขอมูล (Volume Base) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกา คาบริการ (ตอเดือน)

99 บาท ใชงานได 75 MB สมัครกด *133*20*108751# โทรออก

150 บาท ใชงานได 150 MB สมัครกด *133*21*108751# โทรออก

350 บาท ใชงานได 1GB สมัครกด *133*22*108751# โทรออก

550 บาท ใชงานได 2GB และ Unlimited EDGE สมัครกด *133*23*108751# โทรออก

799 บาท ใชงาน Unlimited 2G + 3G ได 3GB และ Unlimited Wifi สมัครกด *133*24*108751# โทรออก

899 บาท ใชงาน Unlimited 2G + 3G ได 5GB และ Unlimited Wifi + e-Magazine สมัครกด *133*25*108751# โทรออก

2G EDGE+ Package แพ็กเกจเสริม แบบคิดตามระยะเวลาการใชงาน (Time Base) เครือขาย 900 Mhz ระบบเกา

3 ชม. 30 บาท สมัครกด *138*31*108751# โทรออก
6
ชม. 50 บาท สมัครกด *138*32*108751# โทรออก
20
ชม. 100 บาท สมัครกด *138*33*108751# โทรออก
50
ชม. 200 บาท สมัครกด *138*36*108751# โทรออก
100
ชม. 350 บาท + AIS Music Store สมัครกด *138*34*108751# โทรออก

250 ชม. 550 บาท (Wifi ไมจํากัด) สมัครกด *138*59*108751# โทรออก

หมายเหตุ : เงื่อนไขเพิ่มเติม AIS 3G 900 Mhz

3G/EDGE+ Package 550 บาท, 3G/EDGE+ Package 799 บาท และ 3G/EDGE+ Package 899 บาท ความเร็วสูงสุดในการใชบริการ 3G จะถูกปรับลดลงเหลือ 384 Kpbs ทันที หลังจากการใชงาน 3G ครบ ตามแพ็คเก็จที่กําหนด (2GB, 3GB และ 5GB ตามลําดับ) แตยังคงสามารถใชงาน EDGE ไดไมจํากัด
ผูใชบริการสามารถเช็คคงเหลือได โดยกด *139*3# โทรออก (เช็คฟรี ไมคิดคาบริการ)

Multi SIM, 1SIM 2 Number, Blackberry Package, และ SmartPhone Package จะไมสามารถใชงาน
AIS 3G Package
ได
สามารถสมัครไดดวยตนเอง ตามหมายเลขที่กําหนดในแตละแพ็คเกจ โดยระบบจะหักคาสมัคร จากยอดเงินคงเหลือทันทีที่ทําการกดสมัคร และลูกคาจะเริ่มไดรับสิทธิ์ไดหลังจากไดรับ SMS ยืนยันจากระ สําหรับการใชงาน Wifi ตองล็อคอินผาน Wifi Hotspot ของ 3BB เทานั้น กรุณากด *388#

เพื่อขอรับ Username และ Password

AIS3Gใหมบนเครือขาย2100Mhzแบบรายเดอื นตอเนื่อง6เดือน คาบริการ (ตอเดือน/โปรเสริม) ทุกแพ็กยังไมรวมภาษี 7%

2G+3G ใชงานได 90 MB ราคา 99 บาท สมัคร กด *777*990*108751# โทรออก 2G+3G ใชงานได 300 MB ราคา 199 บาท สมัคร กด *777*991*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 1 GB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 399 บาท สมัคร กด *777*992*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 2 GB (Unlimited EDGE Speed 128 kbps) ราคา 599 บาท สมัคร กด *777*993*108751# โทรออก

บบ

2G+3G ใชงานได 4GB (Unlimited EDGE Speed 256 kbps) ราคา 799 บาท สมัคร กด *777*994*108751# โทรออก

AIS 3G ใหม บนเครือขาย 2100 Mhz แบบรายสัปดาห (7 วัน)

2G+3G ใชงานได 70 MB ราคา 59 บาท สมัคร กด *777*73*108751# โทรออก 2G+3G ใชงานได 1 GB ราคา 249 บาท สมัคร กด *777*74*108751# โทรออก

AIS 3G ใหม บนเครือขาย 2100 Mhz แบบรายวัน

2G+3G ใชงานได 10 MB ราคา 9 บาท สมัคร กด *777*70*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 20 MB ราคา 15 บาท สมัคร กด *777*71*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 160 MB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 49 บาท สมัคร กด *777*1*108751# โทรออก

AIS 3G ใหม บนเครือขาย 2100 Mhz แบบรายเดือน ใชงานไดภายใน 30 วัน ไมตอเนื่อง

2G+3G ใชงานได 300 MB ราคา 239 บาท สมัคร กด *777*75*108751# โทรออก

2G+3G ใชงานได 4GB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 799 บาท สมัคร กด *777*76*108751# โทรออก

เงื่อนไขเพิ่มเติม AIS 3G 2100 Mhz

อัตราคาบริการดังกลาว ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ผูใชบริการสามารถเช็คคงเหลือได โดยกด *121 โทรออก (เช็คฟรี ไมคิดคาบริการ)
คาบริการสวนเกิน คิดตามโปรโมชั่นหลักหรือแพ็กเกจหลักที่ใชอยู
ลูกคาจะไดรับสิทธิ์ หลังจากไดรับ SMS ยืนยันจากระบบ
แพ็กเกจแบบรายครั้ง หากมีการใชงาน Internet ครบตามปริมาณที่กําหนด แตยังเหลืออายุการใชงาน

จะคิดคาบริการสวนเกิน 1 บาท ตอ 1 MB สําหรับแพ็กเกจที่มีอายุใชงาน 24 ชั่วโมง สวนแพ็กเกจอื่น ๆ จะคิดตามโปรโมชั่นหลักหรือแพ็กเกจหลักที่ใชอยู ในกรณีที่หมดอายุการใชงาน หากมีจํานวน Internet คงเหลือ ถือวาสละสิทธในจํานวน Internet ที่คงเหลือนั้น

แพ็กเกจแบบรายเดือน รับสิทธิ์นาน 6 รอบบิล
สิทธิ์การใชงาน Internet และ Wifi สามารถใชงานภายในประเทศเทานั้น (ไมรวมคาบริการรับ-สงขอมูลขณะอยูตางประเทศ Data Roaming)
ขอรับ Wifi Account โดยกด icon-remark388#AIS phone icon รับสิทธิ์การใชงาน Wifi 1 User ตอ 1 Acco และการ ใชงาน Wifi บนเครือขายของ @ AISWifi, @ 3BB_WiFi และ Cyberpoint เทานั้น
สําหรับแพ็กเกจที่ไดรับ ฟรี e-books และดูภาพยนตรฟรี (ตามโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนั้นๆ) จะไดรับสิทธิ์เพียง 1 ครั้งตอ 1 หมายเลขเทานั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือ รายชื่อภาพยนตร และดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นฟรีไดที่ www.ais.co.th/bookstore และ www.ais.co.th/moviestore
การสง SMS/MMS ไมรวมการสง SMS/MMS เพื่อรวมกิจกรรม เกมสตาง ๆ
3G/EDGE+ Package 550
บาท, 3G/EDGE+ Package 799 บาท และ 3G/EDGE+ Package 899 บาท ความเร็วสูงสุดในการใชบริการ 3G จะถูกปรับลดลงเหลือ 384 Kpbs ทันที หลังจากการใชงาน 3G ครบตามแพ็คเก็จที่กําหนด (2GB, 3GB และ 5GB ตามลําดับ) แตยังคงสามารถใชงาน EDGE ไดไมจํากัด

ทุกแพ็คเกจเปนบริการจาก AIS

https://www.facebook.com/PorAis12callGsm

mi

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 129
Exp: 129
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 13 กันยายน 2556 0:22 [49.230.141.77] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

Attachment: new.jpg


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 129
Exp: 129
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 20 กันยายน 2556 23:31 [49.230.149.128] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ดูบอล และเล่นอินเตอร์เน็ต กับระบบ AIS

Attachment: ppp.jpg


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 129
Exp: 129
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556 14:52 [223.207.181.110] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ชื่อแพ็กเกจ ค่าบริการ(บาท/เดือน) วิธีสมัคร 
3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บ. ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine + ฟรี HD Movies + ฟรี AIS Music Store) 299 บ./เดือน (+vat = 319.93) *777*923*108751#โทรออก 


3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine + ฟรี HD Movies + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 299 บ./เดือน (+vat = 319.93) *777*924*108751#โทรออก 


3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine + ฟรี HD Movies + ฟรี AIS Music Store) 899 บ./เดือน (+vat =961.93 ) *777*925*108751#โทรออก 


3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine + ฟรี HD Movies + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 899 บ./เดือน (+vat =961.93 ) *777*926*108751#โทรออก 
โปรเสริมอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 30 วัน NewNew 
ราคา 350 บาท เล่นได้ 1GB (รวมภาษี 374.5 บาท) 


กดสมัคร *777*997*108751# โทรออก 
โปรโมชั่นหลักAIS 3G 2100 ทั้งโทร และ เล่นเน็ตไม่จำกัดค่ะ 
((อย่าลืมค่าเปลี่ยนโปรหลัก 30 บาท))


3G iSmart เดือนละ 299 บาท
โทร 100 นาที เน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสุงสุด 500 MB (319.93)
กดสมัคร *777*50*108751# โทรออก


3G iSmart เดือนละ 399 บาท
โทร 150 นาที เน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสุงสุด 750 MB (426.93)
กดสมัคร *777*51*108751# โทรออก


3G iSmart เดือนละ 599 บาท
โทร 300 นาที เน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสุงสุด 1.5 GB (640.93)
กดสมัคร *777*52*108751# โทรออก


3G iSmart เดือนละ 799 บาท
โทร 400 นาที เน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสุงสุด 2 GB (854.93)
กดสมัคร *777*53*108751# โทรออก


3G iSmart เดือนละ 999บาท
โทร 500 นาที เน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสุงสุด 3 GB (1068.93)
กดสมัคร *777*54*108751# โทรออก


ทุกวันตัดรอบ อย่าลืมเติมบวกภาษี จำนวนในวงเล็บนะค่ะ 


ใหม่สุด ๆ วิธีกดสมัครโปรเสริม 3G2100 จาก ais ซิมเติมเงิน และ ระบบ รายเดือน 
 


 
3G2100 ราคา 99 บาท ( 90MB) รวมภาษี 106.- 

กด*777*990*108751# โทรออก  
3G2100 ราคา 199 บาท (300MB) รวมภาษี 213.-
กด*777*991*108751# โทรออก  
3G2100 ราคา 399 บาท (Uulimited net+ 3G2100 1GB) รวมภาษี 427.- 


กด*777*992*108751# โทรออก 
Hot


 


3G2100 ราคา 599 บาท (Uulimited net+ 3G2100 2GB+Unlimited Wifi) รวมภาษี 641.- 

กด*777*993*108751#โทรออก 


HOT
 


3G2100 ราคา 799.- (Uulimited net+ 3G2100 4GB+Unlimited Wifi) รวมภาษี 855.- 
กด*777*994*108751#โทรออก 

HOT
 


*สำหรับการใช้งาน Wifi ของ 3BB กรุณากด *388*88# เพื่อรับ Username และ Password*  


ใหม่สุด ๆ Package NETSIM 3G2100 จาก ais ซิมเติมเงิน โปรหลัก อย่าลืมค่าเปลี่ยนโปร 30 บาทนะค่ะ  
NET SIM 3G2100 ราคา 99 บาท ( เล่นเน็ตได้ 90 MB) 

กด*777*330*108751# โทรออก  
NET SIM 3G2100 ราคา 199 บาท (เล่นเน็ตได้ 300 MB) 
กด*777*331*108751# โทรออก  
NET SIM 3G2100 ราคา 399 บาท (Uulimited net+ 3G2100 1GB+Unlimited Wifi) Hot

กด*777*399*108751# โทรออก  
NET SIM 3G2100 ราคา 599 บาท (Uulimited net+ 3G2100 2GB+Unlimited Wifi) 

กด*777*332*108751#โทรออก  
NET SIM 3G2100 ราคา 799 บาท (Uulimited net+ 3G2100 4GB+Unlimited Wifi) 

กด*777*334*108751#โทรออก 


AIS 3G ใหม่ บนเครือข่าย 2100 รายสัปดาห์ (7 วัน) 


2G+3G ใช้งานได้ 70 MB ราคา 59 บาท 
สมัคร กด *777*73*108751# โทรออก 


2G+3G ใช้งานได้ 1 GB ราคา 249 บาท 
สมัคร กด *777*74*108751# โทรออก 
AIS 3G ใหม่ บนเครือข่าย 2100 Mhz แบบรายวัน 


2G+3G ใช้งานได้ 10 MB ราคา 9 บาท 
สมัครกด *777*70*108751# โทรออก 


2G+3G ใช้งานได้ 20 MB ราคา 15 บาท สมัคร กด *777*71*108751# โทรออก 


2G+3G ใช้งานได้ 160 MB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 49 บาท 
สมัคร กด *777*1*108751# โทรออก Hot Hot 


3G ใช้งานได้ไม่จำกัด ความเร้วสุงสุด 160 MB เล่นได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร
ราคา 49 บาท     กดสมัคร *777*72*108751# โทรออก 
AIS 3G ใหม่ บนเครือข่าย 2100 Mhz แบบรายเดือน ใช้งานได้ภายใน 30 วัน ไม่ต่อเนื่อง 


2G+3G ใช้งานได้ 300 MB ราคา 239 บาท 
สมัคร กด *777*75*108751# โทรออก 


2G+3G ใช้งานได้ 4GB (Unlimited EDGE Speed 64 kbps) ราคา 799 บาท 
สมัคร กด *777*76*108751# โทรออก 
 


ข้อมูลเพิ่มเติม 

*สำหรับการใช้งาน Wifi ของ 3BB กรุณากด *388*88# เพื่อรับ Username และ Password 
*
**ความเร็วสูงสุดในการใช้ 3G จะถูกปรับลงเป็น 384 Kpbs หลังจากการใช้งานครบ 3 GB** 

***กดตรวจสอบชั่วโมงอินเตอร์เน็ตคงเหลือ ค่ะ *121*3# โทรออก*** 


3G2100 Combo Package 
3G2100 Combo Package 119 บาท (Internet 75MB + 20SMS + 5MMS) รวมภาษี 128.- 
กด*777*010*108751#โทรออก 


3G2100 Combo Package 179 บาท (Internet 150MB + 30SMS + 5MMS) รวมภาษี 192.- 
กด*777*011*108751#โทรออก 


3G2100 SMS Package 
SMS Package 50 ครั้ง 50 บาท รวมภาษี 54.- 
กด*777*002*108751#โทรออก 


3G2100 MMS Package 
MMS Package 12 ครั้ง 50 บาท รวมภาษี 54.- 
กด*777*006*108751#โทรออก


สำหรับ คนชอบโทร
บุปเฟ่ต์กลางวัน 199 บาท โทรฟรีในเครือข่าย ais 05:00-17:00 นอกช่วงเวลา นาทีแรก 2 บาท ต่อไป นาทีละ 60 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ฟรีเน็ต 20 MB (ครั้งแรกมีค่าเปลี่ยนโปรโมชั้น 30 บาท)


กดสมัคร *777*11*108751#  โทรออก
บุปเฟ่ต์กลางคืน 159 บาท โทรฟรีในเครือข่าย ais 4 ทุ่ม ถึง 10 โมงเช้า นอกช่วงเวลา นาทีแรก 2 บาท ต่อไป นาทีละ 60 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ฟรีเน็ต 20 MB (ครั้งแรกมีค่าเปลี่ยนโปรโมชั้น 30 บาท)


กดสมัคร *777*12*108751#  โทรออก


Social หรือ โทรไม่อั้น เพียงสัปดาห์ ละ 99 บาท  
เล่น  Line ,facebook,WeChat,IG  ที่ Internet ความเร็ว 384 Kbps และ AIS Wifi ไม่จำกัด   พิเศษ โทรในเครือข่าย AIS ไม่อั้น (22.00 – 16.59)
กดสมัคร *777*111*108751# โทรออก


สอบถาม
https://www.facebook.com/PorAis12callGsm


http://putchakin3gais.blogspot.com/


mi


memee17
คุณมี Ranking อันดับที่ 129
Exp: 129
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 2 เมษายน 2557 17:42 [223.205.180.153] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

Attachment: 2100.jpg


mi


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon สมัครเน็ต 89 บาท ความเร็ว 512kbps 7 วัน กด*777*7009*108751#โทรออก หรือโปรเน็ตรายวัน รายเดือน สัปดาห  attachment memee17 16
TopicIcon AIS เน็ต 4G รายครั้ง ใช้งานได้ 7 วัน ความเร็ว 512 kbps UL ราคา 89 บาท  กด*777*7009*108751#โทรออก แพ็กเกจเน็  attachment memee17 27
TopicIcon สมัครเน็ตAIS รายวัน โปรเน็ต4G memee17 20
TopicIcon แพ็กเกจ 4G ]ล่าสุด สมัครเน็ตบนมือถือ โปรเน็ตรายวัน memee17 20
TopicIcon สมัครเน็ต 4G/3G 59 บาท 3 วัน กด*777*402*108751#โทรออก หรือ แพ็กเน็ตรายวัน เน็ต 79 บาท/7วัน  attachment memee17 46
TopicIcon AIS 4G สมัครเน็ต 79 บาท 1.5 GB UL กด *777*740*108751#โทรออก  attachment memee17 78
TopicIcon AIS 4G/3G แพ็กเกจเน็ตหลัก แพ็กเกจเน็ตเสริม สมัครเน็ตรายวัน เน็ตรานสัปดาห์ เน็ตรายเดือน  attachment memee17 82
TopicIcon AIS 4G 1800 แพ็กเกจเน็ตเสริม AIS 3G สมัครเน็ตแบบเติมเงิน สมัครเน็ตเสริมเน็ต79 เน็ต99  attachment memee17 77
TopicIcon สมัครเน็ตแพ็กเกจเสริมระบบเอไอเอส 4G/3G ใช้ได้ในแพ็กเดียวกันค่ะ  attachment memee17 63
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด 4G AIS ใช้งานได้ 5GB กด*777*7021*108751#โทรออก  attachment memee17 574
TopicIcon แพ็กเกจเสริม แบบ 7 วัน ราคา 79 บาทได้ไม่จำกัด ความเร็ว512 Kbps.เป็นจำนวน1.5 GB.กด*777*740*108751#โทร  attachment memee17 48
TopicIcon แพ็กเกจหลัก 899 บาท เน็ตไม่จำกัด 10 GB กด*777*3006*108751#โทรออก  attachment memee17 48
TopicIcon แพ็กเกจเสริม แบบ 30วัน ราคา 799 บาทได้ไม่จำกัด12 GB.กด*777*987*108751#โทร  attachment memee17 74
TopicIcon แพ็กเกจเสริม แบบ 7 วัน ราคา 79 บาทได้ไม่จำกัด ความเร็ว512 Kbps.เป็นจำนวน1.5 GB.กด*777*740*108751#โทร  attachment memee17 56
TopicIcon แพ็กเกจเสริม แบบ 7 วัน ราคา 79 บาทได้ไม่จำกัด ความเร็ว512 Kbps.เป็นจำนวน1.5 GB.กด*777*740*108751#โทร  attachment memee17 45
TopicIcon สมัครเน็ตรายสัปดาห์เล่นไม่จำกัด 79 บาท.กด*777*740*108751# ☎️ net 3G 1.5 GB. เน็ตไม่จำกัด7วัน เน็ตแบบเติมเงิน  attachment memee17 111
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด 69 บาท เล่นได้. 7 วัน 1GB กด*777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 143
TopicIcon AIS Internat สมัครเน็ตไม่จำกัดนาน 7วัน ราคาเดิม 69บาท เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด 1 GB กด*777*731*108751#โทร  attachment memee17 162
TopicIcon AIS 3G Internet สมัครเน็ต69บาทเล่นไม่จำกัด 7 วัน  attachment memee17 187
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด นาน1 เดือน สุดคุ้มกับโปรเน็ตคูณ 3เท่า  attachment memee17 158
TopicIcon สมัครเน็ตไม่จำกัด นาน 1 เดือน ราคา 399 (427) กด *777*985*108751#โทรออก เล่นได้ 4.5 GB Hot  attachment memee17 149
TopicIcon 🌻🌻 สวัสดีลูกค้า AIS วันทูคอล เรารวมโปรเน็ต รายสัปดาห์69 บาท เน็ตรายเดือน 399 คูณ3  attachment memee17 200
TopicIcon สมัครเน็ต วันทูคอล ระบบเติมเงิน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราคา 69 บาทกด *777*731*108751#โทรออก  attachment memee17 174
TopicIcon รวมโปรเน็ตระบบเอไอเอสวันทูคอล  attachment memee17 168
TopicIcon โปรเน็ตแนะนำ 69 บาท เล่นเน็ต 7 วัน  attachment memee17 158หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2016 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที