ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปรวมข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 251 ครั้ง) เมื่อ: 16 มกราคม 2557 22:01 [1.2.209.8IP Lookup , 16 มกราคม 2557, 22:01:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sobdaidee
คุณมี Ranking อันดับที่ 12
Exp: 12
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 26/7/2556

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้

    กระทำได้

ก. 1ปี                                                   ข. 2ปี

ค.3ปี                                                    ง. 4ปี

ตอบ   ค. 3ปี       

2.   ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด

ก.อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา

ข.ไม่มีผู้เสนอราคา

ค.มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ


3.   ร่างสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งไม่อาจทำสัญญาตามตัวอย่างที่อธิบดีกำหนดต้องร่างสัญญานั้นให้ใคร

     พิจารณาก่อ

.นายอำเภอ

.ผู้ว่าราชการจังหวัด

อัยการจังหวัด

นิติกร

ตอบ   คอัยการจังหวัด


4. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด

.การจัดทำเอง

.การซื้อการจำหน่าย

การจ้างการจ้างเหมา

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


5.   โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด

การซื้อจากส่วนราชการ

การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท

การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย

การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ตอบ   กการซื้อจากส่วนราชการ


6.   ผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาของ อบต.คือใคร

.ผู้สั่งจ้าง

นายอำเภอ

ประธานกรมการบริหาร

เลขานุการ อบต.

ตอบ   คประธานกรมการบริหาร


7.   ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร

ก.ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา

ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

.ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้

ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก

ตอบ   ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา


8.   อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด

วิธีตกลงราคา

.วิธีสอบราคา

.วิธีประกวดราคา

.วิธีพิเศษ

ตอบ   ง.วิธีพิเศษ


9.   หลักประกันซองที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกิน10ล้านบาทให้ใช้หลักประกันใด

ใบหุ้นสามัญ

.หน่วยลงทุน

เช็คธนาคาร

.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

ตอบ   ง.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน


10.   ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด

รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา

.กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


11.   ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบนี้คือ

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.คณะรัฐมนตรี

ตอบ   ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย


12.   การส่งประกาศประกวดราคาไปที่ใดที่ต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน

. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ว่าการอำเภอ

ศาลากลางจังหวัด

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


13.   การรับเอาพัสดุโดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับเอาพัสดุได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. นายอำเภอ

ข. สภา อบต.

ค. นายก อบต.

ง. ปลัด อบต.

ตอบ   ข. สภา อบต.


14.   การสั่งซื้อจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศซึ่งไม่ใช่วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด

        มีอำนาจใจวงเงินเท่าใด

ก. ไม่เกิน1ล้านบาท

ข. 1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท

ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

ง. 4ล้านบาทขึ้นไป

ตอบ   ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท


15.   กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอ    

     ราคารายใด

ก. บริษัท ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ

ข. บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า

ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น

ง. บริษัท ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย 

ตอบ   ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
   


- แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานพัสดุ _ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน อปท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com
คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร testthai1 50
TopicIcon ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย testthai1 108
TopicIcon แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  attachment testthai1 540
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่ง  attachment testthai1 106
TopicIcon แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด  attachment testthai1 96
TopicIcon จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง testthai1 53
TopicIcon MP3 คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร 2557  attachment testthai1 111
TopicIcon เอกสารแนวข้อสอบตำรวจ สายพนักงานสอบสวนและนิติกร ใหม่ล่าสุด testthai1 82
TopicIcon แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน สอบตำรวจสัญญาบัตร testthai1 153
TopicIcon แนวข้อสอบเก่าตำรวจสาย งานการป้องกันและปราบปราม testthai1 73
TopicIcon แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา สอบตำรวจสัญญาบัตร testthai1 99
TopicIcon สุดยอดความแม่น ข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน 2557 testthai1 106
TopicIcon อัพเดตใหม่สุด เตรียมสอบตำรวจสัญญาบัตร สายปราบปราม 2557 testthai1 69
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน testthai1 110
TopicIcon แจก ข้อสอบ การประปานครหลวง 2557 แนวข้อสอบ กปน 57 ข้อสอบเก่า testthai1 202
TopicIcon แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด testthai1 170
TopicIcon ข้อสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) testthai1 117
TopicIcon แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศุลกากร กรมศุลกากร testthai1 143
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบการประปานครหลวง 2557 พร้อมเฉลย testthai1 202
TopicIcon แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ testthai1 190
TopicIcon ตัวอย่าง ข้อสอบเก่า ความรู้ความสามารถทั่วไป กพ แนวข้อสอบ กพ testthai1 161
TopicIcon ข้อสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ testthai1 151
TopicIcon เตรียมสอบ ข้อสอบ กฟผ ปี 57 รีบๆอ่านคับ testthai1 396
TopicIcon สรุปรวมข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น sobdaidee 251
TopicIcon สรุปรวมข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 พนักงานท้องถิ่น sobdaidee 266หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.