ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปรวมข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 692 ครั้ง) เมื่อ: 16 มกราคม 2557 22:01 [1.2.209.8IP Lookup , 16 มกราคม 2557, 22:01:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sobdaidee
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 26/7/2556

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้

    กระทำได้

ก. 1ปี                                                   ข. 2ปี

ค.3ปี                                                    ง. 4ปี

ตอบ   ค. 3ปี       

2.   ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด

ก.อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา

ข.ไม่มีผู้เสนอราคา

ค.มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ


3.   ร่างสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งไม่อาจทำสัญญาตามตัวอย่างที่อธิบดีกำหนดต้องร่างสัญญานั้นให้ใคร

     พิจารณาก่อ

.นายอำเภอ

.ผู้ว่าราชการจังหวัด

อัยการจังหวัด

นิติกร

ตอบ   คอัยการจังหวัด


4. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด

.การจัดทำเอง

.การซื้อการจำหน่าย

การจ้างการจ้างเหมา

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


5.   โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด

การซื้อจากส่วนราชการ

การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท

การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย

การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ตอบ   กการซื้อจากส่วนราชการ


6.   ผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาของ อบต.คือใคร

.ผู้สั่งจ้าง

นายอำเภอ

ประธานกรมการบริหาร

เลขานุการ อบต.

ตอบ   คประธานกรมการบริหาร


7.   ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร

ก.ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา

ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

.ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้

ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก

ตอบ   ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา


8.   อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด

วิธีตกลงราคา

.วิธีสอบราคา

.วิธีประกวดราคา

.วิธีพิเศษ

ตอบ   ง.วิธีพิเศษ


9.   หลักประกันซองที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกิน10ล้านบาทให้ใช้หลักประกันใด

ใบหุ้นสามัญ

.หน่วยลงทุน

เช็คธนาคาร

.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

ตอบ   ง.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน


10.   ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด

รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา

.กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


11.   ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบนี้คือ

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.คณะรัฐมนตรี

ตอบ   ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย


12.   การส่งประกาศประกวดราคาไปที่ใดที่ต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน

. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ว่าการอำเภอ

ศาลากลางจังหวัด

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


13.   การรับเอาพัสดุโดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับเอาพัสดุได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. นายอำเภอ

ข. สภา อบต.

ค. นายก อบต.

ง. ปลัด อบต.

ตอบ   ข. สภา อบต.


14.   การสั่งซื้อจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศซึ่งไม่ใช่วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด

        มีอำนาจใจวงเงินเท่าใด

ก. ไม่เกิน1ล้านบาท

ข. 1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท

ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

ง. 4ล้านบาทขึ้นไป

ตอบ   ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท


15.   กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอ    

     ราคารายใด

ก. บริษัท ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ

ข. บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า

ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น

ง. บริษัท ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย 

ตอบ   ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
   


- แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานพัสดุ _ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน อปท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com
คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์บัณทิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ testthai1 49
TopicIcon งานราชการกรมสรรพกร 153 อัตรา สมัคร2-22มิ.ย.58 testthai1 322
TopicIcon จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี testthai1 392
TopicIcon หนังสือคู่มือเตรียมสอบ สอบตำรวจ รอง สว.สายบัญชี testthai1 2115
TopicIcon E-Book รวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง 2557 (รวมทุกวิชาที่ออกสอบ ใหม่ล่าสุด) sobdaidee 894
TopicIcon สรุปแนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน 2557 ทุกตำแหน่ง ค่ะ sobdaidee 1341
TopicIcon รวมแนวข้อสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2557 ทุกตำแหน่งค่ะ sobdaidee 473
TopicIcon แนวข้อสอบทีโอที TOT 2557 ทุกตำแหน่ง (รวมทุกวิชาที่ออกสอบ) sobdaidee 833
TopicIcon สรุปรวมแนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sobdaidee 394
TopicIcon สรุปแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ (รวมทุกอย่างที่ออกสอบ) sobdaidee 466
TopicIcon สรุปรวมแนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย sobdaidee 497
TopicIcon รวมข้อสอบ CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปี 2557 sobdaidee 398
TopicIcon จำหน่ายเอกสารข้อสอบสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ testthai1 403
TopicIcon จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย อบจ ใหม่ล่าสุด testthai1 380
TopicIcon สรุปรวมข้อสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ 2557 testthai1 328
TopicIcon จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย ใหม่ล่าสุด testthai1 577
TopicIcon สรุปรวมแนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ sobdaidee 346
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฎิบัติงาน กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด sobdaidee 497
TopicIcon เก็งเน้นๆข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง ใหม่ล่าสุด sobdaidee 617
TopicIcon คู่มือเรียมสอบสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงานราชการทั่วไป อัพเดทล่าสุด sobdaidee 441
TopicIcon เอกสารติวสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่ง ปี 2557 sobdaidee 357
TopicIcon สรุปเอกสารสอบเจ้าหน้าที่สารบรรณ(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัิตริย์)‏ sobdaidee 477
TopicIcon รวมข้อสอบบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช sobdaidee 459
TopicIcon รวมข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุด sobdaidee 445
TopicIcon สรุปรวมแนวข้อสอบบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช sobdaidee 4024หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.015600 วินาที