Get your own Chat Box! Go Large!
phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free
싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online
ทางเว็บได้ทำการนำห้อง chat ออกจากการแสดงผล เนื่องจากผิดกฏของของทางเว็บ bkk1.in.th

ผู้เขียน หัวข้อ: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (อ่าน 2569 ครั้ง) เมื่อ: 3 มิถุนายน 2553 14:02 [118.173.227.161IP Lookup , 3 มิถุนายน 2553, 14:02:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

Admin
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งนี้ คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้องให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำเป็น การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจำเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทำลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดคำสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทำเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือรับคำกล่าวโทษ และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีมีอำนาจ ร่วมกันกำหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามวรรคสอง

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญ ของการประกอบกิจการ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่น ในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา http://www.cowboythai.com/forum/index.php?topic=1443.msg9206;topicseen

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


Nerd Man
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #1 เมื่อ 4 มิถุนายน 2553 17:57 [118.173.227.103] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ


***********อ่านสักนิดก่อนคิดจะโพส...............................................................................คำถามเหล่านี้เจอทุกวันเลย
***********อ่านสักนิดก่อนคิดจะโพส...............................................................................คำถามเหล่านี้เจอทุกวันเลย
***********อ่านสักนิดก่อนคิดจะโพส...............................................................................คำถามเหล่านี้เจอทุกวันเลย


ผู้ใช้งาน,WM และ หน่วยงานรัฐ มาช่วยกันตอบคำถามเหล่านี้  ที่เว็บพันทิป


ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ หรือไม่เคยรู้เลยว่ากฎหมายการโพสต์ ข้อความ หรือ รูปภาพทาง WEB นั้นมีอยู่จริงๆครับ
ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน น้องๆลองอ่านดูนะครับ ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ เพื่อ WEB จะได้อยู่กับพวกเรา
ไปอีกนาน...แสนนาน รักทุกคนในเกาะครับ (ความรู้อยู่รอบตัวเรา)

ตอบข้อสงสัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการโพสต์ภาพและข้อความในเว็บบอร์ด โดยนักกฎหมาย

จากที่ทางพันทิปได้นำคำถาม, ข้อสงสัยเกี่ยวกับการโพสต์ภาพและข้อความในเว็บไซต์ ที่หลายๆ
ท่านฝากไว้ในกระทู้ ไปสอบถามกับนักกฎหมาย ได้คำตอบเบื้องต้นจากนักกฎหมาย
ทีมนักวิจัยกองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเสนอให้ทุกท่านทราบ
ดังที่ได้รวบรวมไว้ในกระทู้นี้ หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

ทำอย่างไรจึงจะรอด

ถาม : ไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงแต่เอ่ยชื่อหน่วยงานจะรอดตัวหรือไม่ ?
ตอบ : การไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงแต่เอ่ยชื่อหน่วยงาน ตามกฎหมายอาญานั้น
การกล่าวถึงผู้อื่นหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด้วย ถ้าชื่อหน่วยงานนั้นเป็นนิติบุคคล
และการกล่าวถึงชื่อหน่วยงานบนเว็บไซต์ โดยทำให้ชื่อหน่วยงานนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ก็ ผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328

ถาม : ไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงและไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานแต่ฟังแล้วรู้จะรอดตัวหรือไม่ ?
ตอบ : การไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงและไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานแต่ฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงใคร
ถ้าการกระทำนั้นทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง บนเว็บไซต์
ก็ผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเช่นกัน

ความไม่เข้าใจเรื่องการโพสต์ภาพ

ถาม : ภาพตัดต่อดาราเพื่อแซว แต่ไม่ได้ทำให้เสียหาย เช่นทำเป็นรูป กระพริบตา ทำได้ไหม ?
ตอบ : การที่จะพิจารณาว่าภาพตัดต่อจะทำได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาว่า
การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดาราคนนั้นหรือไม่ หากทำให้รูปเพียงกระพริบตา
ก็คงไม่ทำให้เสียหาย แต่หากทำให้หน้าอกหรือสะโพก เคลื่อนไหว เห็นว่าน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยบุคคลทั่วไปอาจจะเข้าใจว่า ดาราผู้นั้นมีพฤติกรรมเยี่ยงนั้นหรือ เสนอรูปแบบเช่นนั้นต่อประชาชน
และการที่จะพิจารณาว่าเสียหายหรือไม่
มิใช่ผู้โพสต์ตัดสินจะต้องพิจารณษจากระดับวิญญูชนโดยทั่วไปว่าการกระทำดังกล่าวก่อให
้เกิดความเสียหายหรือไม่

ถาม : หากนำภาพพริตตี้มาลง แล้วมีคนเอาไปตัดต่อ เจ้าของจะต้องผิดไปด้วยไหม ?
ตอบ : ประเด็นนี้ควรจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 หากรูปดังกล่าวนำมาจากนิตยสาร, สิ่งพิมพ์หรือสิ่งต่างๆ
การนำรูปดังกล่าวมาโพสต์จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปถ่าย เนื่องจากมีการนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง
และเผยแพร่ต่อประชาชนและหากมีการนำรูปดังกล่าวมาตัดต่อก้ต้องมาพิจารณาว่าการตัดต่อด
ังกล่าวจะก่อให่เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกนำรูปมาตัดต่อหรือไม่
กรณีที่ 2 หากเป็นการที่ถ่ายเอง แล้วนำมาโพสต์ หากภาพดังกล่าวเป็นภาพปกติ การนำภาพมาโพสต์สามารถกระทำได้
แต่หากนำไปตัดต่อ ก็ต้องพิจารณาว่าก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ หากภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายใต้กระโปรง
หรือใช้กล้องที่สามารถถ่ายทะลุเสื้อมาโพสต์ ผู้โพสต์จะผิดฐานทำให้แพร่หลาย วัตถุ
หรือสิ่งลามกส่วนประเด็นต่อมา หากมีคนนำภาพไปตัดต่อเห็นว่า
ผู้โพสต์มิน่าจะต้องรับผิดในผลของผู้กระทำการตัดต่อในภายหลังด้วย

ถาม : โพสต์รูปล้อเลียน บุคคล ได้หรือไม่ ?
ตอบ : กรณีรูปล้อเลียน จะต้องพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าว น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังหรือไม่ หากมีพฤติการณ์ข้างต้นก็ต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาท

ถาม : ภาพล้อเลียน สินค้า โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : หากภาพนั้นเป็นงานซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์แล้วผู้ใดนำมาทำเป็นภาพล้อเลียนสินค้านั้น
อาจจะถือว่าเป็นการดัดแปลงภาพนั้น ซึ่งตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ คำว่า ดัดแปลง หมายความว่า
ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะของการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
แต่ถ้าผู้อื่นรู้แล้วว่างานนั้นเป็นภาพล้อเลียน แล้วนำไปโพสต์หรือนำไปส่งต่อให้ผู้ผู้อื่น
ผู้นั้นอาจมีความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 31 ด้วยก็ได้ สำหรับความผิดทางแพ่งนั้น
ก็เป็นความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้
และสำหรับความผิดทางอาญาอาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นได้
เพราะการโพสต์ถือเป็นการโฆษณาด้วยภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
หรือการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น เป็นต้น

ถาม : โพสต์ภาพในภาพยนตร์พวกโปสเตอร์หรือภาพที่เขาปล่อย ทีเซอร์หนังตามเว็บไซต์ภาพยนตร์ต่างๆ ได้ไหม ?
ตอบ : หากโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือภาพทีเซอร์หนังเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
และมีคนนำมาโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
เพราะการนำมาโพสต์ถือว่าเป็นการทำซ้ำ จากคำนิยามตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ทำซ้ำ หมายความว่า
การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบทำสำเนา จากต้นฉบับ จากสำเนา
หรือจากโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับความผิดทางแพ่งนั้น
ก็เป็นความผิดฐานละเมิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สินก็เป็นได้
ทำให้คนดูหนังซื้อโปสเตอร์หนังจากเขาน้อยลงตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ถาม : ภาพตามนิตยสาร ภาพดาราที่ถ่ายแบบ หรืออยู่ในชุดปกติ ?
ตอบ : ภาพที่นำมาโพสต์นั้นถึงแม้จะเป็นภาพปกติที่มิใช่เป็นภาพลามกอนาจารก็อาจจะเป็นความผิ
ดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ไ
ด้ กล่าวคือ การที่นำภาพมาโพสต์ถือว่าเป็นการทำซ้ำ จากคำนิยามตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ทำซ้ำ หมายความว่า
การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบทำสำเนา จากต้นฉบับ จากสำเนา
หรือจากโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับความผิดทางแพ่งนั้น
ก็เป็นความผิดฐานละเมิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพนั้น ทำให้คนซื้อหนังสือเขาน้อยลง
อันเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ถาม : ภาพผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างการฟ้องด้วยภาพตามหน้าหนังสือพิมพ์โพสต์บ้างได้ไหม ?
ตอบ : ในทางแพ่ง ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยจงใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของผู้กระ
ทำผิดกฎหมาย
ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย แต่ผู้นั้นก็ยังมีสิทธิตามกฎหมายทุกประการเช่นเดียวบุคคลทั่วไป
ในทางอาญา ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้กระทำผิดกฎหมายนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้
แต่อย่างไรก็ตามผู้กระทำอาจจะอ้างว่า
การโพสต์ภาพของผู้กระทำนั้นเป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 329 (1)
เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้ เช่น ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะเป็นอาชญากรหรือผู้ร้ายในคดีสำคัญ
จึงต้องประกาศให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อจะได้ระมัดระวังตัว เป็นต้น

ถาม : ภาพอาหารที่เสียมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนจากบริษัทผู้ผลิต
หรือภาพอุปกรณ์ที่เสียหายตั้งแต่ซื้อมาจากโรงงานร้านค้าโพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ในทางแพ่ง ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยจงใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบร
ิษัทผู้ผลิตหรือร้านค้าได้ในทางอาญา ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328 เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความบริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้าต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้บริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้านั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้

แต่อย่างไรก็ตามผู้กระทำอาจจะอ้างว่า การโพสต์ภาพของผู้กระทำนั้น เป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือติชมด้วยความเป็นธรรมตามมาตรา 329 (1) , (2) เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้ เช่น
อาหารดังกล่าวนั้นมีสารปนเปื้อน หรือ อุปกรณ์นั้นมีความชำรุดบกพร่องก่อนที่จะซื้อ
จึงต้องประกาศให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อจะได้ระมัดระวังในการบริโภค
หรือการเลือกซื้ออุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้านั้น เป็นต้น

ถาม : ภาพบุคคลทั่วไป เพื่อนๆ ที่ไป meeting ที่คาดหน้ากันแล้วโพสต์ได้ไหม/ ไม่คาดโพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ในทางแพ่ง ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยจงใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆได้
ในทางอาญา ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความบุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆ ต่อบุคคลที่สาม
โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้
แต่อย่างไรก็ตามผู้กระทำอาจจะอ้างว่า การโพสต์ภาพของผู้กระทำนั้นเป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือติชมด้วยความเป็นธรรมตามมาตรา 329 (1) , (2) เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้ เช่น
การโพสต์ภาพเพื่อนโดยสุจริตเพื่อติชมด้วยความเป็นธรรมตามปกติของเพื่อนในกลุ่ม เป็นต้น
หรือผู้กระทำอาจจะได้รับความยินยอมจากบุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆ
ก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อเว้นความรับผิดได้เช่นกัน

ถาม : ภาพที่ได้จากเว็บที่ไม่ได้เขียนข้อความสงวนลิขสิทธิ์ โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ไม่ได้ เพราะงานอันมีลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง แม้ไม่ได้เขียนข้อความสงวนไว้

ถาม : ถ่ายภาพดาราจากที่สาธารณะใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดารา
หรือผู้ถ่ายและสามารถนำไปทำการค้าต่อได้หรือไม่ ?
ตอบ : งานภาพถ่าย ได้แก่
งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก
และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใดๆ อันทําให้เกิดภาพขึ้น
หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น ทั้งนี้ไม่ว่างานจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่
ก็ถือได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ภาพถ่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ
ซึ่งผู้ถ่ายภาพมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะ (๑) ทําซ้ำหรือดัดแปลง (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (๓)
ให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางาน (๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (๕)
อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้
แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกําหนดในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
ยกเว้นแต่งานนั้นจะกระทำโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีีลิขสิทธิ์ในงานนั้น
เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
อย่างไรก็ดีผู้ถ่ายภาพสามารถที่จะให้มีการอ้างอิงชื่อของตน ในฐานะผู้สร้างสรรค์
และมีสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนหรือกระทำการอย่างใดๆ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สร้างสรรค์ซึ่งสิทธิทั้งสองประการนี้
เป็นสิทธิของผู้สร้างสรรค์แต่การกระทำดังกล่าวนั้นจะต้องดูว่า
๑) กระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลของดาราคนนั้นหรือไม่
๒) ภาพนั้นทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงกับดาราคนนั้นหรือไม่

ถาม : สแกนรูปจากหนังสือมาลงเว็บ ได้ไหม ?
ตอบ : ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ มาตรา ๔ "ทำซ้ำ" หมายความรวมถึงการคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ
ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสำเนา
หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สำหรับสนส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ
โดยไม่มีลักษณะอันเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน"ดัดแปลง"
หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะงานที่จัดขึ้นใหม่
ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน"เผยแพร่ต่อสาธารณชน" หมายความว่า
ทำให้ปรากฏต่อสาธารณะชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ
การก่อสร้าง การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น มาตรา ๒๗
การกระทำอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)
ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้() ทำซ้ำหรือดัดแปลง()
เผยแพร่ต่อสาธารณชนข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๗
"การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพรบ.นี้หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเกินสมควร
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่งการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
วรรคหนึ่งมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้นอันมิใช่กระทำเพื่อหากำไร (๒)
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท (๓) ติชม
วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (๔)
เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นมาตรา 33 การกล่าว
คัด ลอก เลียนหรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมีการรับรู้
ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32
วรรคหนึ่งกล่าวโดยสรุปข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์๑. การวิจัยหรือการศึกษาที่เป็นส่วนตัวและการกระทำใดๆ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งมักใช้กับงานประเภทวรรณกรรม
เช่นการถ่ายสำเนาบทความเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย๒.การติชม
วิจารณ์และการเสนอรายงานข่าว แต่ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า การวิจารณ์นั้นๆ
จะต้องมีชื่อเรื่องว่าอะไรและใครเป็นคนประพันธ์ ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการลอกเลียนหรือกระทำซ้ำนั้นเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่นการทำสำเนาเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของศาล ๔.กรณีอื่นๆ เช่น
การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการใช้ห้องสมุด หรือเพื่อใช้ในการวิจัยและการศึกษา
กล่าวโดยสรุป ถ้าเป็นการสแกนรูปจากหนังสือมาเพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อความบันเทิง
หรือเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย
เว้นแต่คุณจะเอารูปดังกล่าวไปทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสารธารณชน ขาย ให้เช่า เพื่อแสวงหากำไร
กรณีนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งการสแกนรูปจากหนังสือมาโพสลงเวปนั้นถือได้ว่าเป็นการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาเผยแพร่ต่อสาธาร
ณชนซึ่งไม่สามารถทำได้

ถาม : รูปจากเว็บที่ขายภาพ หากซื้อแล้ว นำมาลงได้ไหม ?
ตอบ : จะเห็นได้ว่าภาพดังกล่าวก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ หากคุณนำภาพดังกล่าวมาลงเว็บ
ก็ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนถือได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นแต่ภาพที่เขาให้ download
ฟรีก็อาจถือได้ว่าเขาให้ความยินยอมเอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็น่าที่จะทำได้

ถาม : รูป Capture จาก CD / DVD / รายการทีวีลงได้ไหม ?
ตอบ : ไม่ได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์

ถาม : ภาพจากเว็บแฟนคลับดาราต่างๆ ที่ตั้งใจให้เผยแพร่อยู่แล้ว โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ได้ เพราะเจ้าของงานให้ความยินยอมแล้ว

ถาม : ข้อความที่เป็นภาพซึ่งสแกนมาจากหนังสือพิมพ์ หรือ cap
ข้อความจากเว็บข่าวหรือเว็บทั่วไปเป็นไฟล์ภาพโพสต์ได้ไหม
ตอบ : ได้ เพราะข่าวสารไม่เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ฉะนั้น จะทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างไรก็ได้

ถาม : ภาพจากหนังฮอลลีวู้ด ที่ได้มาจากเว็บต่างๆ โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ต้องดูว่าเป็นภาพแบบไหนและโพสต์เพื่ออะไรจึงจะตอบได้อย่างชัดเจนว่าผิดอะไร แต่ถ้าโพสต์เฉยๆ
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และถ้าภาพนั้นมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย

ถาม : ภาพสาวๆ ใส่ชุด บิกินนี่ จากประเทศต่างๆ ?
ตอบ : กรณีที่ 1 ถ้าภาพนั้นเป็นภาพจากนิตสารต่างๆ ซึ่งภาพเหล่านั้นเป็นงานลิขสิทธิ์
ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในกรณีที่ 2 ภาพนั้นเป็นภาพส่วนตัว นำมาโพสต์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของภาพ
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขาเช่นกัน

ถาม : รถชนกันสภาพรถไม่ใช่ภาพศพที่น่าเกลียดน่ะ ?
ตอบ : ถ้าไม่ใช่ภาพศพ แต่เป็นแค่ภาพรถชนสามารถทำได้

ถาม : ภาพพายุคลื่นลมแรงซัดเรือแพจมคว่ำ ?
ตอบ : ได้

ถาม : ภาพไฟไหม้บ้านเรือนตึกรามบ้านช่อง ?
ตอบ : โพสต์ได้เพราะเป็นภาพรายงานเหตุการณ์ทั่วไป

ถาม : ภาพคนพิการคนยากจนคนสิ้นไร้ไม้ตอกที่มาขอความช่วยเหลือ (ของจริงๆ น่ะ) ?
ตอบ : ต้องพิจารณาจากความยินยอมของคนพิการคนยากจนคนสิ้นไร้ไม้ตอกนั้น
ถ้าเขายินยอมก็สามารถนำภาพนั้นมาโพสต์ได้ ถ้าเขาไม่ยินยอม เพราะเขาอาจไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นสภาพของเขา
ก็ไม่สามารถที่จะนำภาพเขามาโพสต์นั้นได้ ซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวของเขา

อื่นๆ

ถาม : หากพันทิปจะปกป้องสมาชิก โดยไม่ยอมเช็ค ไอพี ให้กับตำรวจ จะได้หรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ได้ เพราะพันทิปมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจ เพื่อหาบุคคลผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
มากกว่าการปกป้องสมาชิก แต่พันทิปจะให้ไอพีกับตำรวจ ก็ต่อเมื่อมีหมายจากศาลมาขอตรวจค้นเสียก่อน

ถาม : โพสต์กันในคลับเล็กๆ ถือเป็นที่รโหฐานได้ไหม ?
ตอบ : คลับเล็กๆ ในที่นี้ ถ้าหมายถึงกลุ่มเพื่อนในเมล์ของเราเอง
ไม่น่าจะถือเป็นที่รโหฐานในความหมายตามกฎหมายอาญา เพราะที่รโหฐานตามกฎหมายอาญานั้นหมายถึง
ที่ส่วนตัวของบุคคลตามสถานที่จริงๆ ในโลก ไม่ใช่สถานที่ในโลกของอินเทอร์เน็ต
เพราะกฎหมายอาญามิอาจตีความขยายได้

ถาม : เว็บต้องเขียนประกาศสงวนลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือเป็นโดยอัตโนมัติ ?
ตอบ : ไม่ต้องเพราะลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การจดทะเบียนเป็นเพียงวิธีการประกาศแจ้งสิทธ์ต่างรัฐ
และเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์พยานหลักฐานว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ถาม : คนโพสต์อยู่ต่างประเทศจับได้ไหม ?
ตอบ : หากความผิดดังกล่าว ผลน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้จะกระทำยังต่างประเทศ
กฎหมายถือว่าทำในประเทศดังนั้นเมื่อผู้ต้องหา เดินทางมาในประเทศ เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้ เว้นแต่
ผู้นั้นมีเอกสิทธิความคุ้มกันทางการทูต หากผู้นั้นอยู่ต่างประเทศ
จะต้องพิจารณาว่ามีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับรัฐนั้นว่า จะอนุญาตให้รัฐนั้นช่วยจับกุมผู้กระทำความผิด
แล้วดำเนินคดีในรัฐนั้น หรือส่งตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทย

ถาม : เว็บอยู่ต่างประเทศจับได้ไหม ?
ตอบ : จับได้หากผลแห่งความเสียหาย นั้นน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อก่อนหน้านี้e-Man Online
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 4 มิถุนายน 2553 18:00 [118.173.227.103] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
***************ขั้นตอนการติดตามผู้กระทำผิดทาง Internet *******************


สันติบาล/ตำรวจไอที  แจ้งเรื่องขั้นตอนการติดตามหาผู้กระทำผิดทาง Internet

สำหรับน้อง ๆ ที่มันส์มือ นักเลง keyboard ด่าคนอื่นทางเน็ต ช่อโกงทรัพย์ผู้อื่น ลงรูปตัดต่อ หรือกระทำผิดใด ๆ ผ่านทาง Internet โดยชะล่าใจว่า ไม่มีใครจะตามเอาเรื่องได้ คิดผิดแล้ว

สมมุติว่า
A = นักเลง keyboard
B = ผู้เสียหายที่ถูก A ด่าอย่าเจ็บแสบสะท้านทรวง

เนื้อเรื่อง
A ตั้งกระทู้ โพสด่า B อย่างเสีย ๆ หาย ๆ ให้ร้ายว่าความ พร้อมลงรูปของ B เป็นการประจานซ้ำ

ขั้นตอนการติดตามหาตัวก็ทำง่าย ๆ
1.นาย B ไปแจ้งความที่ สน.ใกล้บ้าน เพื่อขอ เสาเนาใบบันทึกแจ้งความ
2.นาย B นำเสาเนาใบบันทึกแจ้งความไปแจ้งความจำนงต่อเวปไซท์นั้นเพื่อขอ log file หมายเลข IP ในเวลานั้น
3.นาย B นำ logfile และหมายเลข IP นั้น ไป แจ้งที่ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.ทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะประสานงานกับ ISP เพื่อสืบค้นว่า หมายเลข IP นี้ ใช้งานเวลานี้ มาจากที่ใดในประเทศไทย
5.ทางเจ้าหน้าที่ประสานกับตำรวจท้องที่ ไปตรวจยังบ้านเลขที่ดังกล่าว
5.1.หากเป็นร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ทางตำรวจจะขอดู Log file เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนใช้
6.ทราบชื่อ ผู้กระทำผิดแล้ว ดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
7.นาย A หน้าซีดมือสั่น เพราะตำรวจ ถือหมายเรียก ยืนอยู่หน้าบ้าน

หากเป็นคดีเล็ก ๆ หมิ่นประมาทประชาชนธรรมดา นาย A จะมีเวลา นอนตีพุงสบายใจ 2-3 เดือน
หากเป็นคดีใหญ่ ๆ หมิ่นเบื้องสูง นาย A จะมีเวลาร่ำลาญาติ ไม่เกิน 3 อาทิตย์Monky net
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #3 เมื่อ 4 มิถุนายน 2553 18:03 [118.173.227.103] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบข้อความนี้....ปริ้นออกมา..ให้ลูกหลานได้อ่าน คนรอบตัวได้ดู  นักเลงคีย์บอร์ดได้เห็น

9. ถาม : ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการอย่างไร

ตอบ : หากเกิดกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำผิดตามพ.ร.บ. เจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตศาล

1. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

2. เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องขออนุญาตศาล (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้ อำนาจตามที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้วให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบ คอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน)

4. ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

5. สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

6. ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้

7. ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

8. ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

10. ถาม : หากได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนในการสืบสวนอย่างไร

ตอบ : หากคุณได้เข้าแจ้งความแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อได้รับการร้องทุกข์หรือตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อขอหมายเลข IP Address และวันเวลาที่พบการกระทำความผิด

2. เมื่อทำการตรวจหมายเลข IP Address แล้วพบว่าเป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) รายใด เจ้าหน้าที่จะทำหนังสือสอบถามข้อมูลจราจรและข้อมูลผู้ใช้บริการ

3. หลังจากนั้นจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีรายชื่อปรากฏมาให้ปากคำ

11. ถาม : ถ้าหากคุณเป็นผู้เสียหายจะต้องทำอย่างไร

ตอบ : หากคุณกลายเป็นผู้เสียหาย แนะนำว่าให้คุณจดจำ URL (Uniform Resource Locater) ที่พบว่ามีการกระทำความผิด และให้คุณรวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถหาได้ เช่น จัดพิมพ์รายละเอียดต่างๆ จดจำวันเวลาและสถานที่ที่พบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แล้วให้รีบไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้น

12. ถาม : หากต้องการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหน และมีหน่วยงานใดบ้างที่ดูแลรับผิดชอบ

ตอบ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ.ร.บ.นี้ได้จากเว็บไซต์ของหลากหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ อาทิ

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : http://www.mict.go.th

2. ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี (High-Tech Crime Center) : http://htcc.police.go.th

3. กองบัญชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : http://ict.police.go.th

4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : http://www.royalthaipolice.go.th

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ : http://www.dsi.go.th/dsi/index.jsp

6 .เว็บไซต์ NECTEC เพื่อประชาคมความรู้ (NECTEC PEDIA) : http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php

อ้างอิง

เอกสารคำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
ประกอบการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ 772/2550
คำถามเกี่ยวกับ พรบ.ความผิดคอมพ์

ติดตามเต็มๆ  ทุกข้อได้ที่  http://ictip.mict.go.th/documents/faq/default.phpบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon Thank You BushfulMan 269
TopicIcon บริษัท เด็กสมุทร ซีซีทีวี จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด  attachment deksamutshop 450
TopicIcon บริษัท เด็กสมุทร ซีซีทีวี จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด  attachment deksamutshop 474
TopicIcon รับแต่งหน้านอกสถานที่โดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพผู้มีประสบการณ์ รับประกันความพอใจในผลงาน Waver 627
TopicIcon การประกวด Cover Dance ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท  attachment yoshi2523 705
TopicIcon ขอบคุณค่ะ krunok14 596
TopicIcon ขอแบ่งปัน adda1234 667
TopicIcon อาหารเสริมลดความอ้วน โดนัทลดน้ำหนัก มิราเคิล สีชมพู Donut Miracle ราคาถูกปลีก-ส่ง โดนัทมิราเคิล ชมพู
บุคคลทั่วไป
12750
TopicIcon เดคูพาจ ปลีก-ส่ง อารุณรัตน์
บุคคลทั่วไป
988
TopicIcon หางานชลบุรี runway 918
TopicIcon ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณแดง
บุคคลทั่วไป
684
TopicIcon ติวเข้มเข้าสามเสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษา ครูอ้วน
บุคคลทั่วไป
726
TopicIcon รับโปรโมทเว็บ โปรโมทสินค้าให้ติด หน้า Google ราคาประหยัด สุนทร
บุคคลทั่วไป
1001
TopicIcon AS Sun Interior Design and Decorate รับออกแบบ ภายนอกภายใน เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบอาคาร นางสาว สุภาพร มัณยานนท์
บุคคลทั่วไป
860
TopicIcon รับสอน เขียนโปรแกรม Windows Application ภาษา C# นิว
บุคคลทั่วไป
1265
TopicIcon ของตกแต่งบ้าน จากแหล่งผลิตโดยตรง tantan
บุคคลทั่วไป
841
TopicIcon จำหน่ายเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว อาหารเสริมทั้งปลีกและส่ง และรับตัวแทนจำหน่ายทั้งสต็อคและัไม่สต็อคสินค้า tel .081-91 doung
บุคคลทั่วไป
1663
TopicIcon รับสร้างห้องเก็บเสียง ห้องผนังกันเสียง ห้องสตูดิโอ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บุคคลทั่วไป
3821
TopicIcon รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บุคคลทั่วไป
1384
TopicIcon โครงการหมู่บ้านวรรณภาวิลเลจ ชะอำ คุณวรรณภา ปัญญามัง
บุคคลทั่วไป
963
TopicIcon กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ bot
บุคคลทั่วไป
885
TopicIcon รับทำไอเอส รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำรายงาน เฉลยข้อสอบ การบ้าน สอนพิเศษ กวดวิชา รับสอนผ่า อาจารย์ณี
บุคคลทั่วไป
1433
TopicIcon ละครการบังเกิดของพระเยซู the Nativity 2012ประวัติวันคริสต์มาส caicomputer 1321
TopicIcon เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร -นครพนม 2012 (Chirstmas Star Parade 2012) caicomputer 1868
TopicIcon บริการให้คำปรึกษาวีซ่าสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กาญจนา
บุคคลทั่วไป
846

eXTReMe Tracker


หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.015573 วินาที