ผู้เขียน หัวข้อ: เปิด! หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่) (อ่าน 3394 ครั้ง) เมื่อ: 11 ธันวาคม 2554 21:07 [113.53.203.8IP Lookup , 11 ธันวาคม 2554, 21:07:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

KROOWUT
คุณมี Ranking อันดับที่ 82
Exp: 82
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 29/6/2553

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ฉบับใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์
๑. กลุ่มสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
   ๑.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ๑.๑.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
      ๑.๑.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
      ๑.๑.๓ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
      ๑.๑.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
    ๑.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ๑.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
      ๑.๒.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
       ๑.๒.๓ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         (๑) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
         (๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
         (๓) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
         (๔) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
         (๕) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
         (๖) ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ
       ๑.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๒. กลุ่มคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
   ๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ๒.๑.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
      ๒.๑.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
      ๒.๑.๓ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
       ๒.๑.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
   ๒.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
       ๒.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
       ๒.๒.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
      ๒.๒.๓ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         (๑) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ หรือ
         (๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หรือ
          (๓) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือ
          (๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหาร ไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
         (๕) ครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
       ๒.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ดังนี้
   ๓.๑ กลุ่มสอบคัดเลือก ประเมิน ๒ ภาค
      ภาค ก ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
      ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
         (๑) ประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา
         (๒) สัมภาษณ์
   ๓.๒ กลุ่มคัดเลือก ประเมิน ๒ ภาค
      ภาค ก ประเมินจากผลงานที่ประสบความสำเร็จ
      ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
         (๑) ประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา
         (๒) สัมภาษณ์
๔. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการประเมิน ภาค ก ทั้งกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกพร้อมกัน โดยผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ภาค ก จะต้องแสดงความจำนงเลือกสมัครเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
   กรณี ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่สมัครได้ทั้ง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก ให้มีสิทธิสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว
๕. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน ภาค ข ทั้งกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกพร้อมกัน โดยกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งสำหรับกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกให้ใกล้เคียงกัน
๖. สำหรับส่วนราชการอื่น (ที่มีฐานะเป็นกรม) นอกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ เป็นผู้ดำเนินการทั้ง ภาค ก และ ภาค ข
๗. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือรับรองคะแนนผลการประเมิน ภาค ก ทั้งกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาค ก โดยหนังสือรับรองคะแนนผลการประเมิน ภาค ก ให้ใช้ได้ ๒ ปี
   ผู้ที่ได้หนังสือรับรองคะแนนผลการประเมินภาค ก ผ่านเกณฑ์ ให้นำไปใช้สมัครเข้ารับการประเมิน ภาค ข ได้ไม่เกิน ๓ เขตพื้นที่การศึกษา
๘. เกณฑ์การตัดสิน
   ภาค ก ผู้ที่ผ่านการประเมินภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้รับหนังสือรับรองคะแนนผลการประเมิน ภาค ก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ภาค ข ผู้ที่ผ่านการประเมิน ภาค ข ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปน้อย
   กรณีที่ได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษามากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่อาวุโสมากกว่าตามหลักการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.พ.กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๙. การขึ้นบัญชีได้ผู้รับคัดเลือก ภาค ข ตามประกาศรับสมัคร
   ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือก ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยให้จัดเรียงลำดับคะแนนผู้ได้รับคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย แยกเป็น ๒ บัญชี คือ บัญชีสอบคัดเลือก และบัญชีคัดเลือก ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง ๒ บัญชี เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ก่อนบรรจุ แล้วบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครของกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบัญชีรวม ภาค ข และการยกเลิกบัญชีรวม ภาค ข
   ๑๐.๑ หลังจากบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับผลคะแนนกลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลือในบัญชีสอบคัดเลือก และบัญชีคัดเลือก เป็นบัญชีรวมบัญชีเดียว โดยนำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกของกลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือกมาจัดเรียงลำดับที่ใหม่ ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน ภาค ข จากมากไปหาน้อย เป็นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบัญชี ภาค ข บัญชีเดียว เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ บัญชีรวม ภาค ข มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชี ภาค ก
   ๑๐.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก ที่ได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษามากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่อาวุโสมากกว่าตามหลักการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.พ.กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
   ๑๐.๓ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่า ๑ เขตพื้นที่การศึกษา หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาใดแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกผู้นั้นในเขตพื้นที่การศึกษาที่เหลือทุกบัญชี
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามลำดับที่ และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้
   ๑๑.๑ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีกลุ่มสอบคัดเลือก และบัญชีคัดเลือก ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
   กรณี ที่มีตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครเพียง ๑ ตำแหน่ง ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากบัญชีสอบคัดเลือกก่อน
   ๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตั้งหลังจากการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกแล้ว ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีรวม

ครูเตี้ย  :  หากพบเห็นเนื้อหาหรือข้อความไม่เหมาะสมกรุณาแจ้ง e-mail: kroowut@live.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon รายงานสด..คำวินิจฉัยของตุลาการศาล รธน.สร้างความพอใจ 2 ฝ่าย kroowut 1196
TopicIcon Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร" kroowut 1049
TopicIcon ปี 2555 พูดภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ kroowut 1367
TopicIcon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบวันเด็กแห่งชาติ kroowut 1104
TopicIcon เปิด! หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่) KROOWUT 3394
TopicIcon 10ธ.ค.'2จันทรุปราคา KROOWUT 749
TopicIcon เปิดร่างหลักเกณฑ์..ครูคืนถิ่น KROOWUT 948
TopicIcon สพฐ.ลุ้นจัดซื้อแท็บเล็ตเพิ่ม KROOWUT 737
TopicIcon ข่าวครูคืนถิ่น KROOWUT 1075
TopicIcon โครงการครูคืนถิ่น KROOWUT 1149
TopicIcon ข้าราชการเฮ คลังขึ้นเงินเดือน มีผล1มค.55 KROOWUT 2272
TopicIcon ข่าวเงินกู้ 3 ล้าน ชพค 7 kroowut 5470
TopicIcon วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2554 kroowut 1299
TopicIcon ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเดือนครู8% kroowut 2752
TopicIcon สภาการศึกษาไฟเขียว 42 พื้นที่มัธยมฯ ยุบรวมสพท.กทม.เหลือ 1 เขตประถม kroowut 2243
TopicIcon คุรุสภายกเลิกผลิตหลักสูตร ป.บัณฑิต kroowut 3453
TopicIcon ผลวิจัยพบประสบการณ์เลวร้ายเมื่อวัยเยาว์ ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ kroowut 853
TopicIcon ผู้บริหารระดับสำนักงานของ สพฐ เออร์ลี่รีไทร์. kroowut 1289
TopicIcon ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนขรก.กำหนดฐานเงินเดือนใหม่ nsoschool 3407
TopicIcon แฉเด็ก ป. 1, ป.6 รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ kroowut 2072
TopicIcon วิชาที่ครูไม่ได้เรียน kroowut 1299
TopicIcon แม่พิมพ์ สพฐ.ทยอยส่งยอดสมัครขอ "เออร์ลี่รีไทร์" kroowut 1346
TopicIcon "ชินวรณ์" ชี้ไม่ได้ชะลอ ช.พ.ค.6 kroowut 1251
TopicIcon สอนเพศศึกษาเหมาะสมศธ.ป้องกัน-ก่อนอุ้มท้องเรียน kroowut 1075
TopicIcon สอนเพศศึกษาเหมาะสมศธ.ป้องกัน-ก่อนอุ้มท้องเรียน kroowut 1027หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2016 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.001002 วินาที