ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นผู้เขียน หัวข้อ: ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน JAL เริ่ม 45,900 บาท ภูเขาไฟฟูจิ โอวาคุดานิ รถไฟชินคันเซน ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น (อ่าน 3461 ครั้ง) เมื่อ: 24 กันยายน 2555 19:22 [180.180.93.55IP Lookup , 24 กันยายน 2555, 19:22:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

travelcenter
คุณมี Ranking อันดับที่ 63
Exp: 63
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 23/9/2555

PLANET JAPAN-B (โอซาก้า-โตเกียว) 6 DAYS 4 NIGHTS

รหัส : JAGPN-008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ราคา : 45,900 บาท
... ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้นอีก 7 ปี ณ หุบเขาโอวาคุดานิ เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมนํ้าจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

วันเดินทางสายการบิน
ดาวน์โหลด
กันยายน 5525 - 30 ก.ย. 55 (45,900฿)

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สญั ลกั ษณข์ องประเทศญป่ี่นุ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
 ชมิไขด่ ําทม่ี คี วามเชอ่ื วา่ ทานแลว้อายยุ นื ขน้ึอกี 7 ปี ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
 เทย่ี วเมอื งหลวงเกา่ สมั ผสั วฒั นธรรมญป่ี่นุ แบบดงั้เดมิ ทเกียวโต นารา ่ี
 ทดลองนง่ัรถไฟชนิ คนั เซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.
 ชอ้ปป้ิงจใุ จในแหลง่ ชอ้ปป้ิงชอ่ืดงั อาทิชนิ จกุ , ุ จัสโก้อิออน
 ขาปูยักษ์อนั เลอ่ื งชอ่ื พรอ้ มน้ําจม้ิ รสเด็ด
 ผ่อนคลายกับการแชน่ าํ้แรธรรมชาติ  ่ (ออนเซน็ )
กําหนดการเดินทาง :     25 – 30 กันยายน 2555     45,900.-
1. กรุงเทพฯ – โอซาก ้า
2. โอซาก ้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต
วดั คโิยมสิ ึ– วัดคินคาคุจิ – เมืองนาโงย่า
3. นาโงย่า – น่ังรถไฟชนิคนั เซน – ทะเลสาบฮามานา
ภเูขาไฟฟจู ชิ นั้ 5 – อาบนํ้าแร่
4. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ
ทะเลสาบอาชิ– เมืองโตเกียว – วดั อาซากซุ า่
ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ
5. อสิ ระชอ้ปป้ิง หรอืเลอื กซอ้ื ทวัรโ์ ตเกยี วดสิ นยี แ์ ลนด์
6. นาริตะ – วัดนาริตะ– ห้างจัสโก ้อิออน – กรุงเทพฯ
คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon หลังคาโรงรถเมทัลชีท ตัวอย่างการนำแผ่นเมทัลชีทมาทำเป็นหลังคาบ้าน Meemodule 1254
TopicIcon กั้นห้องกระจก ติดตั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ สกายไลท์ โครงหลังคาเมทัลชีท บานเฟี้ยม มุ้งลวด มุ้งไฟเบอร์ Rivertoy 1033
TopicIcon SHOCK Promotion โอซาก้า-โตเกียว 5 วัน 3 คืน รวมทุกอย่าง 29,900 บาท  attachment timetickettravel 2980
TopicIcon ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN PROMOTION 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 ราคา 48,900-49,900 บาท travelcenter 5715
TopicIcon ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Amazing Special 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 ราคา 48,300 - 52,900 บาท travelcenter 3849
TopicIcon Tokyo Season Change 5 Day เดินทาง 19-23, 26-30 ก.ย. 55 ราคาเดียว เพียง 39,900 บาท  attachment travelcenter 3326
TopicIcon เที่ยวโตเกียว ญี่ปุ่นในราคาสบายๆ แพคเกจ 5 วัน 3 คืน 23,900 บาทเท่านั้น บินการบินไทย travelcenter 12485
TopicIcon แพคเกจญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท วันนี้ ถึง กันยายน 2555  attachment travelcenter 4891
TopicIcon เหมาลำ TOKYO FUJI 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2555 – 04 มกราคม 2556 ราคา 55,900 บาท travelcenter 3017
TopicIcon ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน JAL เริ่ม 45,900 บาท ภูเขาไฟฟูจิ โอวาคุดานิ รถไฟชินคันเซน ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น travelcenter 3461

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น


หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที